Politiske vedtak

Søk i møte, saksframlegg og vedtak

SA 6/16: Fv 20 – Nerlandsøybrua – forprosjektrapport – konseptval og vidare prosess

RS-1/16 og RS-24/16: Svar på ny «Bestilling Nerlandsøybrua»

RS-23/16: Fråsegn frå Kystverket fv 20 Nerlandsøybrua

SA-64/17: Fråvikssøknad for fv. 20 – Nerlandsøybrua

SA 19/18: Vidare framdrift for Nerlandsøybrua på fv. 20 i Herøy kommune

T-18/18: Interpellasjon frå Bjarne Kvalsvik (UVS) om reguleringsplan for Nerlandsøybrua

SA-42/19, U-127/19: Alternativ fv. 20 Nerlandsøybrua Herøy kommune

T 33/19: Revidering av økonomiplan 2019-2022

SA-63/19: Innovasjonspartnarskap «Nye løysingar for bygging og vedlikehald av fylkeskommunale bruer» - bruk av Nerlandsøybrua i parallell prosess

SA 21/20, U 83/20, SA 35/20, U 90/20 og T 49/20: Nerlandsøybrua - Orientering om status

RS-24/20 (Samferdselsutvalet 10.06.2020): Nerlandsøybrua – Orientering om tilleggsopplysningar i saka

SA 83/20-Søknad om ulike fråvik ved bygging av ny Nerlandsøybru – Herøy kommune

SA-08/21: Nerlandsøybrua – Orientering om status og framdrift februar 2021

SA -27/21: Val av bruløysing – fortau eller gang- og sykkelbane

RS-3/21 (Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 21.04.2021): Val av entrepriseform for bygging av ny Nerlandsøybru

UBV-13/21: Val av entrepriseform for bygging av ny Nerlandsøybru

SA-33/21: Søknad om fråvik – vegbreidde – fv. 5878 Nerlandsøybrua i Herøy kommune

UBV-20/21: Val av entrepriseform for bygging av ny Nerlandsøybru