Politiske vedtak

T 17/20: Fylkestinget vedtek å prioritere sikring av Ågothammaren med fanggjerde høgast innan mindre skredsikringstiltak på fylkesveg (25 mill. kr). Sikring av Ågothammaren med lang tunnel blir prioritert som nr. 2 etter fv. 63 Kjellstadlinja i Trollstigen  innan større skredsikringstiltak.

T 41/20: Fylkestinget legg inn 25 mill. kr til sikring av Ågotthammaren med fangnett i investeringsbudsjettet for 2020. Manglande personellressursar gjorde at prosjektet først vart starta i 2021.

Snarvegar