Trafikktrygging

Fylkeskommunen har etter vegtrafikklova ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Vi jobbar tett saman med aktørar som Trygg Trafikk, Statens vegvesen, politiet, andre etatar og interesseorganisasjonar.

Gjennom samferdselsutvalet løyver vi kvart år midlar til trafikktryggingstiltak. 

Vi støttar både haldningsskapande tiltak og fysiske tiltak som kan bidra til betre trafikktrygging.

 Vi tillegg jobbar vi for at fleire kommunar i fylket skal delta i ordninga Trafikksikre kommunar.

Kontakt