Ferjestatistikk

Statistikk for ferjesambanda som Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for. Tala er henta frå Ferjedatabanken og viser talet på køyretøy.

Ver merksam på at ulike faktorar kan gi store utslag i tala pr. månad. Det kan til dømes vere sesongarbeid, industriutbyggingar og helgedagar utan fast dato. I ferjesamband med låg trafikk kan små endringar i talet på køyretøy utgjere ei stor prosentvis endring. Statistikken blir tilgjengeleg ca. den 20. i den påfølgande månaden.

 

 

Kontakt