Møre og Romsdal 2025

Prosjektet Møre og Romsdal 2025 skal bidra til heilskapleg utvikling og samordna innsats for å styrke regionen, og Møre og Romsdal fylkeskommune samarbeider med Fylkesmannen, regionale statlege aktørar og kommunar

Satsinga skal bidra til å samordne og styrke offentleg sektor som samfunnsutviklar. Målet er at offentleg sektor med ansvar for Møre og Romsdal skal vere godt samordna og ein sterkare utviklingsaktør for Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal 2025 har 4 innsatsområde:

  1. Møteplassar (nyttårskonferanse, statsetatsmøte)
  2. Regional planlegging (auka deltaking frå regional stat og kommunar)
  3. Strategiske og operasjonelle faglege samarbeid (samarbeidsavtalar og faglege nettverk)
  4. Sektorovergripande satsingar – pilotar og prosjekt

Dei siste nyheitene frå prosjektet:

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt