Skolemiljø

Opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skolen, slik at dei trivst og kan lære best mogleg. Retten til eit trygt og godt skolemiljø gjeld både det det fysiske og det psykososiale skolemiljøet.  

Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Det er eleven si eiga subjektive oppfatning som avgjer om skolemiljøet er trygt og godt. 

Kapittel 9A i Opplæringsloven (den finn du her) omhandlar reglane om skolemiljø, og inneheld ein framgangsmåte for korleis skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mogleg måte (les kva loven seier om aktivitetsplikt her). Du finn meir informasjon om hjelp mot mobbing på Utdanningsdirektoratet sine nettsider, ved å trykke her (lenke opnast i ny fane). 

Reglane om skolemiljø gjeld ikkje for lærlingar, lærekandidatar og deltakarane i opplæring særskilt organisert for vaksne etter opplæringslova kapittel 4A. For lærlingar og lærekandidatar gjelder arbeidsmiljøloven.  

Meld frå

Du kan varsle om at du ikkje har det trygt og godt på fleire måtar:

Du kan kontakte skolen direkte skriftlig eller muntlig, eller du kan ta kontakt gjennom det elektroniske varslingssysstemet.

Du kan også ta kontakt med elev- og lærlingombodet i Møre og Romsdal.

Får du ikkje hjelp på skolen, kan du kontakte Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Har du mistanke om at nokon i leiinga krenkar ein elev, skal du ta direkte kontakt med fylkeskommunen.

Har du lyst å engasjere deg for skolemiljøet?

Då kan du delta i elevrådet, skolemiljøutvalet eller skoleutvalet. 

Snarvegar

Dokumenter