Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak

Skriv ut

Kva kan du søke tilskot til?

Du kan søke støtte til tiltak som har ein klar effekt på trafikktrygginga i kommunane eller fylket.

Kven kan søke?

Alle lag/organisasjonar som på frivillig og ideell basis arbeider med trafikktrygging.

Det kan til dømes vere:

• Frivillige organisasjonar og lag, burettslag, velforeiningar, idrettslag, ungdomslag og bygdelag.

• Skoler, FAU og barnehagar.

Søknadsfrist:

1. juni

Støtte til trafikktryggingstiltak

Dokumenter