Tilskot til freda middelalderhus i privat eige – frå før 1537

Målet med tilskot til ikke religiøse (profane) mellomalderbygningar er å få bygningane opp på eit normalt vedlikehaldsnivå samstundes med at bygningane sin kjeldeverdi vert bevart.  Dette er noko av dei eldste trebygningane i verda. Materiell autentisitet vert difor sterkt vektlagt. Tilskota blir løyvd frå statsbudsjettet for 2021, kapittel 1429 post 73.

Skriv ut

Kven kan søke?

Private eigarar av freda bygningar frå før 1537 kan søke om tilskot frå denne posten.  Også andre eigarar av freda bygningar frå før 1537 kan i særlege tilfelle søke om tilskot.

Kva kan du søke tilskot til?

  • Istandsetting, sikring og tyngre vedlikehald som fører til eit normalt vedlikehaldsnivå
  • Konservering av fast inventar
  • Tiltak som bidrar til dokumentasjon, kunnskapsutvikling og forsking på mellomalderbygningar

Søknadsfrist:

1. november

Korleis søker du støtte:

Du søker støtte via Regionalforvaltning, sjå lenke under. Her kan du òg følge med på sakshandsaminga.

Søknaden må innehalde:

  • Skildring og foto av kulturminnet (oversiktsbilete og detaljbilete) 
  • Tilstandsvurdering og skildring av det planlagde tiltaket 
  • Spesifisert plan for arbeidet frå handverkar og/eller rådgivarar 
  • Spesifisert kostnadsoverslag frå restaureringskyndig handverkar og/eller rådgivarar
  • Finansieringsplan

Vilkår for tilskot:

Alle tiltak skal skje i samsvar med fredingsvedtaket sine føresegner, samt antikvariske retningsliner for istandsetting, materialbruk og liknande. Sjå også rettleiar nedst på sida.

Utførande handverkar skal oppgje formell kompetanse og referanseprosjekt med kontaktinformasjon. Handverkarane skal ha fagskulepoeng eller studiepoeng innan praktisk bygningsvern, eller kunne dokumentere tilsvarande vedlikehaldskompetanse. Generelt skal det stillast krav til at handverkarane tidlegare har teke del i minst tre prosjekt med tilsvarande arbeidsoppgåver. Sentrale fagpersonar og byggjeplassleiar i utførande firma må kunne norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utføringa av arbeidet. Møre og Romsdal fylkeskommune har høve til å godkjenne utførande handverkar på kulturminne det blir gitt tilskot til.

Som hovudregel skal tilskotet ikkje overstige 50-70 prosent av budsjettet. Unntak frå dette må vurderast i lys av formålet med tiltaket, kulturminnet sin verdi, eigaren si nytte og om det ligg føre urimeleg stort vedlikehaldsansvar.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med tilskuddsordningene er å sikre bevaring, istandsetting og konservering av stavkirker, kirkekunst og bygg, anlegg og ruiner fra middelalderen som unike kilder til bygningshistorien og kunsthistorien i Norge, samt å bidra til brannsikring av bestemte tette trehusmiljøer. Tilskuddsordningene skal sikre kildematerialet og bidra til bærekraftig bruk og formidling av historien disse kulturminnene og kulturmiljøene forteller.

Kapittel 2. Hva det kan gis tilskudd til

§ 2.Tilskudd til vedlikehold, konservering og dokumentasjon av stavkirker

Det kan gis tilskudd til vedlikehold av stavkirker og til tiltak som legger til rette for dokumentasjon, kunnskapsutvikling eller forskning.

Riksantikvaren fastsetter tilskuddet etter en skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad tiltaket bidrar til å opprettholde tilstanden til de istandsatte stavkirkene.

Riksantikvaren kan innenfor årlige budsjettvedtak gjøre nærmere prioriteringer av innsatsområder som omfattes av tilskuddsordningen.

§ 3.Tilskudd til konservering av ruiner fra middelalderen

Det kan gis tilskudd til konservering, dokumentasjon, skjøtsel, vedlikehold eller overvåkning av middelalderruiner, samt til tiltak som utvikler og formidler kunnskap om ruinene.

Fylkeskommunen fastsetter tilskuddet etter en skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad tiltaket bidrar til å opprettholde eller forbedre ruinenes tilstand. For samiske kulturminner fastsetter Sametinget tilskuddet tilsvarende. Tilskudd til tiltak som gjelder middelalderruiner i Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim, fastsettes av Riksantikvaren.

Ved fastsettelsen av tilskuddet skal det særlig legges vekt på om

a.        ruinene er i en tilstand der ordinært vedlikehold er tilstrekkelig

b.        det er utarbeidet oppdaterte planer og avtaler for skjøtsel, vedlikehold og overvåking av ruinene

c.        det foreligger oppdatert dokumentasjon av de enkelte ruinene

d.        ruinene er tilgjengelige for besøkende og det er knyttet oppdatert informasjon til stedet

e.        det finnes relevant og oppdatert kompetanse om konservering og murskjøtsel i regionen.

Tiltak som allerede er igangsatt, skal prioriteres. Det skal legges til rette for tiltak som bidrar til å opprettholde kompetanse om konservering og skjøtsel av mur.

§ 4.Istandsetting av fredete middelalderhus fra før 1537

Det kan gis tilskudd til

a.            sikring, istandsetting og tyngre vedlikehold av fredete middelalderhus fra før 1537 som bidrar til å ivareta et normalt vedlikeholdsnivå, samtidig som bygningenes kildeverdi blir ivaretatt

b.            tiltak som bidrar til dokumentasjon, kunnskapsutvikling eller forskning om middelalderbygninger.

Fylkeskommunen fastsetter tilskuddet etter en skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad tiltaket bidrar til å bringe middelalderhusene til et normalt vedlikeholdsnivå og ivareta bygningenes kildeverdi. For samiske kulturminner fastsetter Sametinget tilskuddet tilsvarende.

Det skal vektlegges om tiltaket gjennomføres på en måte som ivaretar og styrker det tradisjonelle bygningshåndverket for slike bygninger.

§ 5.Sikring av stavkirker

Det kan gis tilskudd til tiltak som sikrer kirkene mot brann, hærverk eller klimahendelser.

Riksantikvaren fastsetter tilskuddet på grunnlag av en ajourført risiko- og sårbarhetsanalyse for den enkelte stavkirke.

Riksantikvaren kan innenfor årlige budsjettvedtak gjøre nærmere prioriteringer av innsatsområder som omfattes av tilskuddsordningen.

§ 6.Brannsikring av tette trehusområder av kulturhistorisk verdi

Det kan gis tilskudd til bygg og anlegg innenfor tette trehusområder av kulturhistorisk verdi, til tiltak som bidrar til at brann oppdages raskt, hindrer spredning og tilrettelegger for enkel slukking, herunder til å utarbeide brannsikringsplan.

Fylkeskommunen, eller Sametinget for samiske kulturminner, fastsetter tilskuddet ut fra følgende prioriteringer:

1.            den kulturhistoriske verdien til trehusområdene

2.            hvor tilgjengelig området er for brannvesenet, og risikoen for at en brann vil spre seg

3.            hvor effektive tiltakene anses å være for å oppdage, hindre spredning og slukke brann, særlig i områder der det er stor avstand til brannvesenet

4.            om det prøves ut nye metoder som har overføringsverdi til andre områder.

§ 7.Brannsikring av middelalderkirker i stein

Det kan gis tilskudd til slukkeanlegg og andre tiltak på middelalderkirker i stein som bidrar til et høyt nivå av brannsikring.

Riksantikvaren fastsetter tilskuddet på grunnlag av en ajourført risiko- og sårbarhetsanalyse for den enkelte kirke.

Riksantikvaren kan innenfor årlige budsjettvedtak gjøre nærmere prioriteringer av innsatsområder som omfattes av tilskuddsordningen.

§ 8.Konservering av kunst og interiør i kirker

Det kan gis tilskudd til prosjektering, sikring, konservering, reise og opphold, transport, forsikring, rapportering og formidling av kirkekunst som ledd i konserverings- og sikringsarbeid der en fagutdannet konservator er gitt oppdrag. Med kirkekunst menes inventar, kunst og dekor i kirkebygg.

Riksantikvaren fastsetter tilskuddet på grunnlag av

a.            kunstens verdi, alder og tilstand

b.            i hvilken grad tiltaket bidrar til å ivareta kirkekunst og til å sikre at kunsten er på et ordinært vedlikeholdsnivå.

Riksantikvaren kan innenfor årlige budsjettvedtak gjøre nærmere prioriteringer av innsatsområder som omfattes av tilskuddsordningen.

Kapittel 3. Felles regler om søknaden, saksbehandlingen, kontroll mv.

§ 9.Krav til søknaden

Søknad etter § 3, § 4 og § 6 skal sendes til fylkeskommunen. For samiske kulturminner skal søknad etter § 3, § 4 og § 6 sendes til Sametinget. Søknad etter § 2, § 5, § 7 og § 8, samt søknad etter § 3 om tilskudd til tiltak som gjelder middelalderruiner i Oslo, Tønsberg, Bergen og Trondheim, skal sendes til Riksantikvaren. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

a.            søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson

b.            informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til

c.            hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas

d.            plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan

e.            kostnadsoverslag og budsjett

f.             om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år

g.            om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.

§ 10.Rett til å innhente ytterligere opplysninger. Søkers opplysningsplikt

Riksantikvaren, fylkeskommunen eller Sametinget kan som søknadsmottaker

a.            kreve at søkeren gir andre opplysninger som er nødvendig for å vurdere søknaden

b.            kontrollere søknadsopplysningene mot opplysninger som andre myndigheter kan utlevere

c.            foreta befaring som er nødvendig for å vurdere søknaden og kreve at søkeren medvirker når det er nødvendig.

§ 11.Tilskuddsbrevet

Vedtak om tilskudd skal meddeles søkeren i et tilskuddsbrev. Tilskuddsbrevet skal opplyse om

a.            tilskuddsbeløpet

b.            hva tilskuddet skal brukes til, utbetalingsordningen, og vilkår for tilskuddet

c.            krav til rapportering og dokumentasjon etter § 14

d.            tilskuddsmottakerens plikter etter § 12

e.            reaksjoner dersom mottakeren ikke opptrer i samsvar med kravene i forskriften eller vilkårene for tilskuddet.

§ 12.Tilskuddsmottakerens plikter

Tilskuddsmottaker skal

a.            informere Riksantikvaren, fylkeskommunen eller Sametinget som tilskuddsgiver om endrede forhold, som tidsramme eller omfang, som er av betydning for tiltaket

b.            gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet

c.            oppbevare regnskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling.

Tilskuddsmottakere skal bare bruke tilskuddet til aktiviteter tildelingsvedtaket omfatter. Tilskuddsmottakere som driver økonomisk aktivitet, skal føre separat regnskap for de aktivitetene det ytes tilskudd til.

§ 13.Utbetaling av tilskudd

Tilskudd betales som hovedregel ut etterskuddsvis for dokumenterte utgifter på anmodning fra søker. Eventuelt tilskudd til lønn eller forvaltning, drift og vedlikehold utbetales i rater.

§ 14.Rapporteringsplikter

Etter at tiltaket er gjennomført, skal tilskuddsmottaker levere en sluttrapport til Riksantikvaren, fylkeskommunen eller Sametinget som tilskuddsgiver, som påser at arbeidene er utført i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Sluttrapporten skal foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, og skal inneholde

a.            regnskapsoversikt over kostnader og finansiering, oppsatt i henhold til omsøkt budsjett, og hvor avvik er forklart

b.            orientering om tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår for tilskuddet

c.            redegjørelse for hele prosjektet og rapport for utført arbeid

d.            dokumentasjon av tiltaket fra før, under og etter arbeidet.

Det kan gjøres unntak fra kravet om frist for sluttrapport dersom særlige grunner taler for det.

§ 15.Kontroll med betingelser og vilkår – rett til opplysninger

Riksantikvaren, fylkeskommunen eller Sametinget kan som tilskuddsgiver kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt gjennom å

a.            kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen

b.            innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene

c.            gjennomføre stedlig tilsyn underveis eller etter ferdigstillelse.

§ 16.Kontroll med fylkeskommunen og Sametinget som tilskuddsforvalter

Ved kontroll med fylkeskommunen og Sametinget sin forvaltning av tilskuddsordningen kan Riksantikvaren og Riksrevisjonen foreta stedlig kontroll og innhente nødvendig dokumentasjon.

§ 17.Stans og tilbakebetaling

Har en tilskuddsmottaker ikke oppfylt kravene i forskriften og tilskuddsbrevet for å få utbetalt tilskuddet, kan Riksantikvaren, fylkeskommunen eller Sametinget som tilskuddsgiver stoppe videre utbetalinger.

Er tilskuddet ikke brukt i samsvar med kravene i forskriften og tilskuddsbrevet, kan tilskuddet kreves delvis eller helt tilbakebetalt. Det samme gjelder der kostnadene viser seg å bli lavere enn budsjettert i søknaden.

Ved krav om tilbakebetaling skal mottaker av utbetalt tilskudd skriftlig underrettes om dette med fastsatt frist for tilbakebetaling. Tilbakebetalingskrav er enkeltvedtak, som kan påklages.

§ 18.Klage

Vedtak i saker om tilskudd kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. Riksantikvaren er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen eller Sametinget i medhold av denne forskriften. Klima- og miljødepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Riksantikvaren i medhold av denne forskriften.

§ 19.Klima- og miljødepartementets kompetanse til å endre forskriften

Klima- og miljødepartementet kan vedta endringer i denne forskriften.

§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2021.

Dokumenter

Kontakt