Tilskot til freda kulturminne i privat eige

Tilskotsordninga skal bidra til å støtte private eigarar av freda kulturminne i deira arbeid med å ta vare på kulturminne og kulturmiljø. Gjennom tilskotet skal freda kulturminne og kulturmiljø setjast i stand som eit grunnlag for ivaretaking av kjeldeverdi, opplevingsverdi, bruk og verdiskaping. Tilskota blir løyvd frå statsbudsjettet for 2021, kapittel 1429 post 71.

Skriv ut

Kven kan søke:

Private eigarar og forvaltarar av vedtatt freda kulturminne (frå etter 1650), erklært automatisk freda kulturminne (1537-1650), mellombels freda kulturminne eller der fredingssak er under handsaming, kan søke om tilskot.

Kva kan du søke tilskot til?

Tilskotet skal dekkje meirkostnader, heilt eller delvis, i samband med:

 • Istandsetting
 • Vedlikehald
 • Antikvarisk sikring
 • Konservering av fast inventar
 • Skjøtsel av kulturminne og kulturmiljø

Kulturminne som inneber særleg tyngjande vedlikehalds- og istandsettingsoppgåver for eigaren, samt bygg og anlegg der store kulturminneverdiar står i fare for å gå tapt, vert prioritert.  Det same gjeld kulturminne som er tilgjengelege for publikum, oppleving og formidling.  Det vert ikkje gitt tilskot til teknisk standardheving.

Søknadsfrist:

1. november

Korleis søker du støtte:

Støtteordninga opnar for nye søknadar 1. oktober. Når ordninga er open kan du søke støtte via Digisak, Kulturminneforvaltningas søkarportal. Sjå lenke til Digisak under.

Merk: Digisak fungerer ikkje med Internet Explorer. Vi anbefaler deg å bruke ein anna nettlesar t.d. Edge eller Google Chrome.

Søknaden må innehalde:

 • Skildring og foto av kulturminnet (oversiktsbilete og detaljbilete) 
 • Tilstandsvurdering og skildring av det planlagde tiltaket 
 • Spesifisert plan for arbeidet frå handverkar og/eller rådgivarar 
 • Spesifisert kostnadsoverslag frå restaureringskyndig handverkar og/eller rådgivarar 
 • Finansieringsplan

Vilkår for tilskot:

 • Alle tiltak skal skje i samsvar med fredingsvedtaket sine føresegner samt antikvariske retningsliner for istandsetting, materialbruk og liknande. Sjå eigen rettleiar.
 • Utførande handverkar skal oppgje formell kompetanse og referanseprosjekt med kontaktinformasjon.  Handverkarane skal ha fagskulepoeng eller studiepoeng innan praktisk bygningsvern, eller kunne dokumentere tilsvarande vedlikehaldskompetanse. Generelt skal det stillast krav til at handverkarane tidlegare har teke del i minst tre prosjekt med tilsvarande arbeidsoppgåver.  Sentrale fagpersonar og byggjeplassleiar i utførande firma må kunne norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utføringa av arbeidet. Møre og Romsdal fylkeskommune har høve til å godkjenne utførande handverkar på kulturminne det blir gitt tilskot til. 
 • Som hovudregel skal tilskotet ikkje overstige 50-70 prosent av budsjettet. Unntak frå dette må vurderast i lys av formålet med tiltaket, kulturminnet sin verdi, eigaren si nytte og om det ligg føre urimeleg stort vedlikehaldsansvar. 
§ 1.Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bevare fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie og å bidra til at slike settes i stand etter antikvariske retningslinjer. Tilskuddsordningen skal sikre kulturminner og kulturmiljø sin verdi som kilde, og at forutsetninger for å gi opplevelser ivaretas, og legge til rette for bærekraftig verdiskaping og bruk.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder også på Svalbard og Jan Mayen.

§ 3.Hva det kan gis tilskudd til

Tilskudd kan gis til istandsettings- og vedlikeholdstiltak av kulturminner og kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling. Tilskudd skal dekke merkostnader, helt eller delvis, som følger av krav til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel.

Tilskuddsmottaker kan bruke 10–15 % av tilskudd til prosjektledelse eller prosjektoppfølging forbundet med tiltak det gis tilskudd til.

§ 4.Krav til kompetanse

Prosjekterende og utførende foretak skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver.

§ 5.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen eller Sametinget for samiske kulturmiljø. Unntak er for søknader som gjelder Svalbard eller Jan Mayen, der søknader sendes til Riksantikvaren. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

a.            søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson

b.            informasjon om kulturmiljøet og prosjektet det søkes tilskudd til

c.            hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas

d.            plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan

e.            kostnadsoverslag og budsjett

f.             om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år

g.            om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.

§ 6.Rett til å innhente ytterligere opplysninger. Søkers opplysningsplikt

Tilskuddsgiver etter § 5 kan

a.            kreve at søkeren gir andre opplysninger som er nødvendig for å vurdere søknaden

b.            kontrollere søknadsopplysningene mot opplysninger som andre myndigheter kan utlevere

c.            foreta befaring som er nødvendig for å vurdere søknaden og kreve at søkeren medvirker når det er nødvendig.

§ 7.Hvordan tilskudd fastsettes

Tilskuddsgiver etter § 5 avgjør om det skal gis tilskudd og fastsetter tilskuddsbeløpet, etter en skjønnsmessig vurdering av objektets kulturmiljøverdi og tiltakets virkning på dette, for ett år av gangen.

Ved fordeling av tilskudd skal private eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling, prioriteres. For øvrig prioriteres

a.            særlig tyngende vedlikeholds- og istandsettingsoppgaver for eier

b.            bygninger og anlegg hvor særlig store kulturmiljøverdier står i fare for å gå tapt.

Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av totalkostnaden i det enkelte prosjekt. Unntak fra dette må vurderes i lys av kulturmiljøets verdi, nytten av kulturmiljøet og om det foreligger et særlig stort vedlikeholdsansvar i forhold til nytten.

§ 8.Tilskuddsbrevet

Vedtak om tilskudd skal meddeles søkeren i et tilskuddsbrev. Tilskuddsbrevet skal opplyse om

a.            tilskuddsbeløpet

b.            hva tilskuddet skal brukes til, utbetalingsordningen og vilkår for tilskuddet

c.            krav til rapportering og dokumentasjon etter § 11

d.            tilskuddsmottakerens plikter etter § 9

e.            reaksjoner dersom mottakeren ikke opptrer i samsvar med kravene i forskriften eller vilkårene for tilskuddet.

§ 9.Tilskuddsmottakerens plikter

Tilskuddsmottaker skal

a.            informere tilskuddsgiver etter § 5 om endrede forhold, som tidsramme eller omfang, som er av betydning for tiltaket

b.            gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet

c.            oppbevare regnskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling.

Tilskuddsmottakere skal bare bruke tilskuddet til aktiviteter tildelingsvedtaket omfatter. Tilskuddsmottakere som driver økonomisk aktivitet, skal føre separat regnskap for de aktivitetene det ytes tilskudd til.

§ 10.Utbetaling av tilskudd

Tilskudd betales som hovedregel ut etterskuddsvis for dokumenterte utgifter på anmodning fra søker. Eventuelt tilskudd til lønn eller forvaltning, drift og vedlikehold utbetales i rater.

§ 11.Rapporteringsplikter

Etter at tiltaket er gjennomført, skal tilskuddsmottaker levere en sluttrapport til tilskuddsgiver etter § 5, som påser at arbeidene er utført i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Sluttrapporten skal foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, og skal inneholde

a.            regnskapsoversikt over kostnader og finansiering, oppsatt i henhold til omsøkt budsjett, og hvor avvik er forklart

b.            orientering om tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår for tilskuddet

c.            redegjørelse for hele prosjektet og rapport for utført arbeid

d.            dokumentasjon av tiltaket fra før, under og etter arbeidet.

Det kan gjøres unntak fra kravet om frist for sluttrapport dersom særlige grunner taler for det.

§ 12.Kontroll med betingelser og vilkår – rett til opplysninger

Tilskuddsgiver etter § 5 kan kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt gjennom å

a.            kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen

b.            innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene

c.            gjennomføre stedlig tilsyn underveis eller etter ferdigstillelse.

§ 13.Kontroll med fylkeskommunen og Sametinget som tilskuddsforvalter

Ved kontroll med fylkeskommunens og Sametinget sin forvaltning av tilskuddsordningen kan Riksantikvaren og Riksrevisjonen foreta stedlig kontroll og innhente nødvendig dokumentasjon.

§ 14.Stans og tilbakebetaling

Har en tilskuddsmottaker ikke oppfylt kravene i forskriften og tilskuddsbrevet for å få utbetalt tilskuddet, kan tilskuddsgiver etter § 5 stoppe videre utbetalinger.

Er tilskuddet ikke brukt i samsvar med kravene i forskriften og tilskuddsbrevet, kan tilskuddet kreves delvis eller helt tilbakebetalt. Der tilskuddet overstiger de faktiske kostnadene ved tiltaket, kan det overskytende kreves tilbakebetalt.

Ved krav om tilbakebetaling skal mottaker av utbetalt tilskudd skriftlig underrettes om dette med fastsatt frist for tilbakebetaling. Tilbakebetalingskrav er enkeltvedtak, som kan påklages.

§ 15.Klage

Vedtak i saker om tilskudd kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. Riksantikvaren er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen eller Sametinget i medhold av denne forskriften. Klima- og miljødepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Riksantikvaren i medhold av denne forskriften.

§ 16.Klima- og miljødepartementets kompetanse til å endre forskriften

Klima- og miljødepartementet kan vedta endringer i denne forskriften.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2021.

Dokumenter

Kontakt