Tilskot til fartøyvern

Det er eit mål å auke kunnskapen om mangfald av bevarte fartøy og kva rolle dei har hatt i samfunnet, før og no. For å nå dette målet skal tilskota sørge for å sikre fartøya mot tap, sette dem i stand slik at dei kan vere i bruk. Tilskotsordninga er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Riksantikvaren og skal sørge for at verna og freda fartøy kan settast i stand etter antikvariske retningsliner. Tilskot til fartøya er viktig for å stimulere til dei frivillige – berebjelken i fartøyvernet. I tillegg til at desse tek vare på fartøya, har dei viktig kompetanse, og legg årleg ned ein innsats i verdiskaping lokalt og regionalt. 

Skriv ut

Kven kan søke?

Eigarar og forvaltarar av freda og verna fartøy kan få tilskot frå posten. Norsk Forening For Fartøyvern, eller andre organisasjonar, lag og prosjekt som opererer innafor formålet med posten, kan få tilskot til prosjektarbeid.

Kva kan du søke tilskot til?

 • Sikring
 • Istandsetting
 • Vedlikehald  

Ved fordeling av tilskot prioriterer vi følgande:

 • Prosjekt som er starta, og fartøy på slipp eller dokk
 • Fartøy som har pålegg som må gjennomførast for å oppretthalde sertifikata
 • Fartøy som er freda
 • Fartøy og prosjekt med stor frivillig innsats

Søknadsfrist:

1. november

Korleis søker du:

Støtteordninga opnar for nye søknadar 1. oktober. Når ordninga er open kan du søke støtte via Digisak, Kulturminneforvaltningas søkarportal. Sjå lenke til Digisak under. 

Merk: Digisak fungerer ikkje med Internet Explorer. Vi anbefaler deg å bruke ein anna nettlesar t.d. Edge eller Google Chrome.

I videoen under kan du sjå korleis du logger inn i Digisak: 

Krav til søknad:
For å sikre ei forutsigbar og kostnadseffektiv gjennomføring av istandsettings- og vedlikehaldstiltak, skal fartøy som har grunnlagsdokumentasjon prioriterast ved tilskot. Grunnlagsdokumentasjon inneber:

 • Oppdatert tilstandsvurdering
 • Teknisk-historisk dokumentasjonsrapport godkjent av forvaltninga
 • Restaureringsplan godkjent av forvaltninga

Det er eit krav om grunndokumentasjon til nye istandsettingsprosjekt med tilskot frå post 74.

Følgande tiltak kan ikkje dekkast av posten:

 • Kostnader knytt til dugnad, reise og opphald
 • Utgifter til sertifisering
 • Administrative utgifter for eigare
 • Museal drift eller virke

Tiltak skal gjennomførast etter antikvariske retningsliner, og i samsvar med andre retningsliner frå forvaltninga.

Søknaden må innehalde:
For at søknaden skal bli behandla må følgande informasjon vere med:

 1. Fartøyets namn, byggjeår og konstruksjon
 2. Fartøyets eigenart, historikk eller funksjon
 3. Opplysningar om fartøyet er verna, eller freda av Riksantikvaren
 4. Informasjon om tiltaket
 5. Gjennomføring av tiltaket
 6. Finansiering og budsjettering
 7. (Effekt av tiltaket)
1.Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å medvirke til at vernete og fredete fartøy kan bli vedlikeholdt og satt i stand etter antikvariske retningslinjer og bli benyttet som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere frivilliges kompetanse og innsats i verdiskaping lokalt og regionalt, og til å opprettholde kunnskapen om eldre håndverk og teknikker knyttet til tre- og stålfartøy og fagmiljøer med slik kunnskap.

§ 2.Definisjoner

Med fredete fartøy menes i forskriften fartøy som er fredet etter kulturminneloven § 14a.

Med vernete fartøy menes i forskriften fartøy som er tildelt status som vernet etter søknad og særskilt avtale med Riksantikvaren.

§ 3.Hva det kan gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til sikring, vedlikehold, istandsetting og restaurering av fredete og vernete fartøy. Eiere og forvaltere av fredete eller vernete fartøy kan få tilskudd. Det samme gjelder organisasjoner, foreninger og prosjekter som opererer innenfor tilskuddsordningens formål.

For tilskudd er det et vilkår at fartøyet har tilstrekkelig grunnlagsdokumentasjon til å kunne vurdere tiltakene det søkes tilskudd til. Med grunnlagsdokumentasjonen menes en oppdatert tilstandsvurdering, en teknisk-historisk dokumentasjonsrapport og en restaureringsplan. Dokumentasjonsrapporten og restaureringsplanen skal være godkjent av kulturmiljøforvaltningen.

Tilskuddsmottaker kan bruke 10–15 % av tilskudd til prosjektledelse og prosjektoppfølging forbundet med tiltak det gis tilskudd til.

Det gis ikke tilskudd til

a.            kostnader knyttet til dugnadsinnsats

b.            reise og opphold

c.            sertifiseringsutgifter som ikke kan defineres som antikvariske tiltak

d.            administrative utgifter hos eier

e.            museumsdrift eller -virksomhet.

§ 4.Krav til kompetanse

Prosjekterende og utførende foretak skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst to prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver. Som et alternativt eller supplerende krav til erfaring, kan det stilles krav om gjennomført relevant utdanning eller kurs.

Det kan lempes på kravene om referanseprosjekter og tidligere deltakelse med tilsvarende oppgaver, under forutsetning av at utførende foretak knytter til seg den nødvendige kompetansen fra andre aktører med relevant erfaring. Det skal i slike tilfeller opplyses hvilken kompetanse som blir tilknyttet prosjektet. Også denne kompetansen må dokumenteres.

§ 5.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen. For samiske fartøy skal søknaden sendes til Sametinget. Søknadsfristen er 1. november hvert år.

Søknaden skal angi

a.            søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson

b.            informasjon om kulturminnet og prosjektet det søkes tilskudd til

c.            hvilke arbeider som planlegges gjennomført, hvordan de planlegges gjennomført og hvilke antikvariske hensyn som skal ivaretas

d.            plan for gjennomføringen av tiltaket eller aktiviteten med virkemidler, samarbeidspartnere og fremdriftsplan

e.            kostnadsoverslag og budsjett

f.             om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år

g.            om søker har eller forventer å få refusjon for merverdiavgift for det omsøkte tiltaket.

§ 6.Rett til å innhente ytterligere opplysninger. Søkers opplysningsplikt

Fylkeskommunen eller Sametinget kan som søknadsmottaker

a.            kreve at søkeren gir andre opplysninger som er nødvendig for å vurdere søknaden

b.            kontrollere søknadsopplysningene mot opplysninger som andre myndigheter kan utlevere

c.            foreta befaring som er nødvendig for å vurdere søknaden og kreve at søkeren medvirker når det er nødvendig.

§ 7.Hvordan tilskudd fastsettes

Fylkeskommunen avgjør om det skal gis tilskudd og fastsetter tilskuddsbeløpets størrelse, etter en skjønnsmessig vurdering av fartøyets kulturminneverdi og tiltakets virkning på dette, for ett år av gangen. For samiske fartøy avgjør Sametinget om det skal gis tilskudd og fastsetter tilskuddsbeløpet tilsvarende.

Tilskudd skal fordeles etter følgende prioritering:

1.            prosjekter som er igangsatt, eller opptar slipp eller dokk, som følge av tilskudd fra kulturmiljøforvaltningen

2.            fartøy som har pålegg som må gjennomføres for å beholde sertifikater

3.            fartøy som er fredet

4.            fartøy og prosjekter med stor frivillig innsats.

§ 8.Tilskuddsbrevet

Vedtak om tilskudd skal meddeles søkeren i et tilskuddsbrev. Tilskuddsbrevet skal opplyse om

a.            tilskuddsbeløpet

b.            hva tilskuddet skal brukes til, utbetalingsordningen, og vilkår for tilskuddet

c.            krav til rapportering og dokumentasjon etter § 11

d.            tilskuddsmottakerens plikter etter § 9

e.            reaksjoner dersom mottakeren ikke opptrer i samsvar med kravene i forskriften eller vilkårene for tilskuddet.

§ 9.Tilskuddsmottakerens plikter

Tilskuddsmottaker skal

a.            informere fylkeskommunen eller Sametinget som tilskuddsgiver om endrede forhold, som tidsramme eller omfang, som er av betydning for tiltaket

b.            gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet

c.            oppbevare regnskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling.

Tilskuddsmottakere skal bare bruke tilskuddet til aktiviteter tildelingsvedtaket omfatter. Tilskuddsmottakere som driver økonomisk aktivitet, skal føre separat regnskap for de aktivitetene det ytes tilskudd til.

§ 10.Utbetaling av tilskudd

Tilskudd betales som hovedregel ut etterskuddsvis for dokumenterte utgifter på anmodning fra søker. Eventuelt tilskudd til lønn eller forvaltning, drift og vedlikehold utbetales i rater.

§ 11.Rapporteringsplikter

Etter at tiltaket er gjennomført, skal tilskuddsmottaker levere en sluttrapport til fylkeskommunen eller Sametinget som tilskuddsgiver, som påser at arbeidene er utført i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Sluttrapporten skal foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, og skal inneholde

a.            regnskapsoversikt over kostnader og finansiering, oppsatt i henhold til omsøkt budsjett, og hvor avvik er forklart

b.            orientering om tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår for tilskuddet

c.            redegjørelse for hele prosjektet og rapport for utført arbeid

d.            dokumentasjon av tiltaket fra før, under og etter arbeidet.

Det kan gjøres unntak fra kravet om frist for sluttrapport dersom særlige grunner taler for det.

§ 12.Kontroll med betingelser og vilkår – rett til opplysninger

Fylkeskommunen eller Sametinget kan som tilskuddsgiver kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt gjennom å

a.            kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen

b.            innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene

c.            gjennomføre stedlig tilsyn underveis eller etter ferdigstillelse.

§ 13.Kontroll med fylkeskommunen og Sametinget som tilskuddsforvalter

Ved kontroll med fylkeskommunens og Sametinget sin forvaltning av tilskuddsordningen kan Riksantikvaren og Riksrevisjonen foreta stedlig kontroll og innhente nødvendig dokumentasjon.

§ 14.Stans og tilbakebetaling

Har en tilskuddsmottaker ikke oppfylt kravene i forskriften og tilskuddsbrevet for å få utbetalt tilskuddet, kan fylkeskommunen eller Sametinget som tilskuddsgiver, stoppe videre utbetalinger.

Er tilskuddet ikke brukt i samsvar med kravene i forskriften og tilskuddsbrevet, kan tilskuddet kreves delvis eller helt tilbakebetalt. Der tilskuddet overstiger de faktiske kostnadene ved tiltaket, kan det overskytende kreves tilbakebetalt.

Ved krav om tilbakebetaling skal mottaker av utbetalt tilskudd skriftlig underrettes om dette med fastsatt frist for tilbakebetaling. Tilbakebetalingskrav er enkeltvedtak, som kan påklages.

§ 15.Klage

Vedtak i saker om tilskudd kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. Riksantikvaren er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen eller Sametinget i medhold av denne forskriften.

§ 16.Klima- og miljødepartementets kompetanse til å endre forskriften

Klima- og miljødepartementet kan vedta endringer i denne forskriften.

§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2021.

Kontakt