Tilskot, prisar og stipend

"Garden som ressurs" lokal mat og landbruksbasert reiseliv
31.12.2021
Bedriftsintern opplæring (BIO)
Fortløpande
Brannsikring av tette trehusområde
1. november
Bygningar og anlegg i verdsarvområdet
1. november
Covid-19 - Stimuleringstilskot til lærebedrifter
Fortløpande
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKom skole)
Desember 2021
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innan yrkesfag (DeKom YF)
1. oktober 2021
Driftstilskot, eittårig
1. april
Driftstilskot, eittårig – Historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement
1. november
Driftstilskot, treårig – Historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement 2022–2024
1. november
Driftstilskot, treårig – Kulturinstitusjonar og andre allmennkulturelle organisasjonar 2022–2024
1. november
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbod
15. februar
Fartøyvern
1. november
Forprosjekt nye utdanningstilbud
Fortløpande
Forprosjektmidlar til kompetanse og samarbeid (KSP)
Fortløpande
Freda kulturminne i privat eige
1. november
Freda middelalderhus i privat eige – frå før 1537
Løpande
Friluftslivets ferdselsårer – stimuleringsmidlar for 2021
1. september
Friluftslivstiltak
1. februar
Fylkeskulturprisen 2021
15. oktober
Idrettsstipend 2021
Fristen er ute
Inkludering- og mangfaldsprisen 2020
Fristen er ute
Kulturrabatt for ungdom
15. januar
Kunstnarstipend
1. april
Lokale kulturbygg
15. februar
Masterstipend kultur 2021
15. november 2021
Miljøprisen
2. november 2020
Møremusikarordninga – Arrangørtilskot til innleige av profesjonelle frilansmusikarar
15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november
Omstilling og nyskaping i lokalt næringsliv
Fortløpande
Prosjekt langs Den Trondhjemske Postveg
1. mars
Prosjekttilskot til frivillig verksemd
1. april
Regionale kulturminne og kulturmiljø
1. november
Skjøtsel, skilting, merking og mindre friluftstiltak
14. april
Skjøtsel, skilting, merking og mindre friluftstiltak
14. april
Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
15. januar
Statleg sikra friluftsområde
1. februar
Større idrettsarrangement
25. mai
Støtte til forskar-mobilitet
Løpande
Støtte til forskingsprosjekt (kvalifiseringsstøtte)
Fortløpande
Støtte til næringsklyngeprosjekt
fortløpande
Støtte til reiselivsutvikling
fortløpande
Støtte til tettstadutvikling
Fortløpande
Tekniske og industrielle kulturminne
1. november
Tilskot frå marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond
1. september 2021
Tilskot frå viltfondet
15. januar
Tilskot til breibandsutbygging 2021
1. juli 2021
Tilskot til forprosjekt i MobPro
løpande
Tilskot til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Fortløpande
Trafikktryggingsprisen
15. august 2021
Ungdomsmidlane
1. april og 1. desember
Utlysing/konkurranse: kvalifisering til Sivas næringshage- eller inkubasjonsprogram
31.08.2021
Vassmiljøtiltak
Fortløpande
Yrkesfaglærer 2
1. oktober 2021
Årets lærebedrift
Fortløpande
Årets lærling
Frist kjem seinare
Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak
1. juni
Fant ingen tilskot.