Tilskot, prisar og stipend

Bedriftsintern opplæring (BIO)
Fortløpande
Brannsikring av tette trehusområde
1. desember
Bygningar og anlegg i verdsarvområdet
1. november
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKom skole)
Desember 2021
Driftstilskot – eittårig
1. april
Driftstilskot – treårig 2022–2024
1. november
Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbod
15. februar
Fartøyvern
1. november
Forprosjekt nye utdanningstilbud
Fortløpande
Freda kulturminne i privat eige
1. november
Freda middelalderhus i privat eige – frå før 1537
Løpande
Friluftslivstiltak
1. februar
Fylkeskulturprisen 2020
15. oktober
Idrettsstipend 2020
Fristen er ute
Idrettsstipend til unge utøvarar og klubbar i fylket
Fristen er ute
Internasjonal forprosjektordning for Møre og Romsdal – Pilot 2020
1.12.2020
Kulturrabatt for ungdom
15. januar
Kunstnarstipend
1. april
Likestillingsprisen
Frist kjem seinare
Lokale kulturbygg
15. februar
Masterstipend innan kultur
15. november 2020
Miljøprisen
2. november 2020
Møremusikarordninga – Arrangørtilskot til innleige av profesjonelle frilansmusikarar
15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november
Omstilling og nyskaping i lokalt næringsliv
Fortløpande
Prosjekt langs Den Trondhjemske Postveg
1. mars
Prosjekttilskot til frivillig verksemd
1. april
Regionale festivalar og kulturarrangement
1. november
Regionale kulturminne og kulturmiljø
1. november
Skjøtsel, skilting, merking og mindre friluftstiltak
7. april
Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
15. januar
Statleg sikra friluftsområde
1. februar
Stipend for unge fagarbeidarar i kokk- eller servitørfag
Fristen er ute
Støtte til forskar-mobilitet
Løpande
Støtte til forskingsprosjekt (kvalifiseringsstøtte)
Fortløpande
Støtte til næringsklyngeprosjekt
fortløpande
Støtte til reiselivsutvikling
fortløpande
Støtte til tettstadutvikling
Fortløpande
Tekniske og industrielle kulturminne
1. november
Tilskot frå marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond
1. september 2021
Tilskot frå viltfondet
15. januar
Tilskot til forprosjekt i MobPro
løpande
Tilskot til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Fortløpande
Trafikktryggingsprisen
20. august 2020
Ungdomsmidlane
1. april og 1. desember
Vassmiljøtiltak
Fortløpande
Årets lærebedrift
Fortløpande
Årets lærling
Frist kjem seinare
Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak
1. mars og 1. september
Fant ingen tilskot.