Kontrollutvalet

LeiarNestleiar
Terje Hals, NMLElise Fiske, H
Medlemmar  
Gunhild Meringdal, FrPMellvin Arvid Steinsvoll, Ap

Maritta B. Ohrstrand, Sp

Kontrollutvalet skal på vegne av fylkestinget stå føre det løpande tilsynet med den fylkeskommunale forvaltninga, og skal sjå til at fylkeskommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Kontrollutvalet skal framstå som eit kompetent, uavhengig, objektivt og synleg organ med høg integritet. Kontrollutvalet skal særleg sjå til at:

  • fylkeskommunen bruker ressursane til å løyse oppgåver som samsvarer med fylkestingets vedtak og føresetnader
  • fylkeskommunens ressursbruk og verkemidlar er effektive i høve til måla som er sett på områda
  • lov og regelverk blir etterlevd i den fylkeskommunale forvaltninga
  • fylkeskommunens styringsverktøy og verkemidlar er formålstenlege
  • resultata i tenesteproduksjonen er i samsvar med fylkestinget sine føresetnader
  • fylkeskommunens årsrekneskap blir revidert på ein trygg måte
  • fylkeskommunens interesser i selskap blir ivaretekne på ein formålstenleg måte