Statlege arbeidsplassar

Møre og Romsdal treng fleire statlege arbeidsplassar. Fylket har 4.000 færre statlege arbeidsplassar enn snittet for dei andre fylka, målt etter storleik på arbeidsmarknaden. Dette utgjer nesten like mange arbeidsplassar som Møre og Romsdal mista i nedturen i olje- og leverandørnæringane dei siste 2-3 åra. 4.000 arbeidsplasser representerer ei direkte årleg innsprøyting i den regionale økonomien i fylket på 2 milliardar.

Fylkeskommunen har derfor tatt initiativ til å etablere eit eige prosjekt som skal arbeide med å få fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal. Formålet er at eit større innslag av statlege arbeidsplassar i arbeidsmarknadane i Møre og Romsdal vil gjere dei både meir attraktive og robuste. 

 

Fylkestinget vedtok i desember 2017 førebels ambisjonar, rammer og tiltak for arbeidet (sjå dokumenta: Saksframlegg, vedtak, strategi 1.0 og statistikk 1.0)

  • På sikt er det rimeleg at Møre og Romsdal har like stor del statlege arbeidsplassar som snittet i landet – dvs. 12 % av arbeidsplassane i statlege verksemder mot dagens 8  %.
  • Møre og Romsdal må arbeide for at fleire arbeidsplassar som skal ut frå Oslo, kjem til vårt fylke, at regional statsforvaltning i større grad blir representert i Møre og Romsdal når vårt fylke blir ein av dei elleve nye regionane frå 2020, og at intern omorganisering i noverandre statlege verksemder sler positivt ut for vårt fylke. Og til slutt – Møre og Romsdal treng fleire forskingsarbeidsplassar
  • Møre og Romsdal er delt i 4 pendlingsregionar eller regionale arbeidsmarknader – Kristiansundsregionen, Molderegionen, Ålesundsregionen og Eiksundsregionen. Av desse regionale arbeidsmarknaden er behovet særleg stor for fleire statlege arbeidsplassar i Kristiansundsregionen og Eiksundsregionen.

Arbeidet med fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal er heilt i tråd med regjeringa sin politikk for lokalisering av statlege arbeidsplassar. 

I gjeldande statlege retningsliner for lokalisering av statlege arbeidsplassar (sjå dokumentet Retningsliner for lokalisering av statlege arbeidsplassar) er nettopp eit av hovudmåla «Ei fordeling av statlege arbeidsplassar som bidreg til å utvikle robuste arbeidsmarknader i alle delar av landet».  Ved oppretting av nye eller ved omlokalisering av statlege verksemder, skal det leggast vekt på «lokalisering i regionale sentra der verksemda har størst potensial for å bidra til det lokale tilbodet av arbeidsplassar, både med omsyn til omfang og breidde.»

Også Jeløya-plattformen til den nye regjeringa stadfestar at lokalisering av statlege arbeidsplassar fortsatt er ein viktig del av den statlege distriktspolitikken: Regjeringa vil: «Lokalisere nye offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene. Ny statlig virksomhet skal som hovedregel etableres utenfor Oslo.»

Fylkesutvalet har vedtatt ein handlingsplan for arbeidet med statlege arbeidsplassar som har fire innsatsområde:

  • Fleire statlege arbeidsplassar ut av Oslo til Møre og Romsdal
  • Fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal gjennom regionreformen
  • Fleire statlege arbeidsplassar til vårt fylkes i alle dei omorganiseringane som skjer i statlege etatar
  • Fleire forskingsarbeidsplassar til fylket
Ut av OsloRegionreformInterne endringarForskingsarbeidsplassar

Ferjekontor

Landbruks-direktoratet ,

Tingvoll

Utdannings-direktoratet, Molde

Regional stat frå Trondheim og Bergen til fylket

Helfo, Ørsta

Nasjonale kompetanse-senter

Helseinnovasjonssenter, Kristiansund

Forsking Helse Møre og Romsdal

Forskingsmiljøa i fylket

 

​​​​​

For landet som heilskap vart det 405 fleire statlege arbeidsplassar i løpet av 2017. Totalt er det no 298.000 statlege arbeidsplassar i landet noko som utgjer 11,4 % av totalt tal sysselsette. Dei fylka som hadde størst vekst i fjor var Sør-Trøndelag (Trondheim), Hordaland (Bergen) og Troms (Tromsø).

Møre og Romsdal fikk 50 færre statlege arbeidsplassar gjennom 2017. Den kommunevise utviklinga av statlege arbeidsplassar i 2017 er vist i tabellen nedanfor:

nar20162017Endring
1502 Molde2883290522
1520 Ørsta13014313
1566 Surnadal68779
1529 Skodje13207
1525 Stranda52586
1576 Aure79856
1543 Nesset22275
1554 Averøy27314
1532 Giske33363
1546 Sandøy363
1547 Aukra15183
1567 Rindal14173
1573 Smøla22253
1516 Ulstein67692
1511 Vanylven21210
1517 Hareid34340
1523 Ørskog60600
1531 Sula39390
1535 Vestnes82820
1560 Tingvoll41410
1514 Sande1615-1
1524 Norddal1413-1
1557 Gjemnes3230-2
1571 Halsa1816-2
1539 Rauma8178-3
1545 Midsund1815-3
1526 Stordal40-4
1528 Sykkylven4036-4
1551 Eide128-4
1563 Sunndal5348-5
1548 Fræna135128-7
1519 Volda10391031-8
1534 Haram4941-8
1515 Herøy5037-13
1505 Kristiansund11681154-14
1504 Ålesund41744114-60
Møre og Romsdal1060810558-50

Dokumenter

Kontakt