Forankring og kunnskapsgrunnlag

Prosess og politisk forankring

Tilbakeblikk / milepælar:

  • Våren 2020: fylkestinget vedtok å auke innsatsen på langsiktig omstilling av næringslivet
  • Hausten 2020: utarbeidd kunnskapsgrunnlag for omstillingsbehovet i eksportnæringane (Menon)
  • Vinter/vår 2021: Prosjektleiar vart tilsett
  • Vår/sommar 2021: Innretning av omstillingsprogrammet Skaparkraft, med mål om å styrke eksportnæringane i fylket og stimulere til utvikling av nye næringar gjennom ei spissa satsing på grøne industrielle løft, kompetanse, teknologi og energi
  • Haust 2021: fylkestinget vedtok økonomiske rammer for programmet
  • Vinter/vår 2022: Prosjektleiarar for delprogramma er på plass

Forankring i planverk

Grunnlaget for Skaparkraft er forankra i følgande planverk:

  • Fylkesplan for berekraftfylket Møre og Romsdal 2021 - 2024
  • Fylkesstrategi for forsking og utvikling 2021 - 2024  

 

Snarvegar