Prosess, aktivitetar og grunnlagsdokument i regionalt planarbeid

Workshopen vart innleia med korte innlegg på ei rekke tema som vart behandla i gruppearbeidet på andre del av dagen. Det var og utarbeida korte fagnotat på tema det skulle arbeidast med. Tema for gruppearbeida var:

 • Samarbeid om å nå felles mål
 • Klimatilpassing
 • Kompetanse og utdanning
 • By- og tattstadutvikling
 • Kulturaktivitet- og kulturtilbod i by- og tettstad
 • Verdiskaping, innovasjon og teknologi
 • Mobilitet

Det var 67 påmelde deltakarar frå kommunar, regional stat, forsking, utviklingsmiljø, frivilligheit, kulturinstitusjonar, næringslag, samt politikarar. Det vart arbeida godt i alle dei 7 gruppene som var i aksjon, og det er levert referat frå alle gruppearbeida. I tillegg er det opna for innspel på nettsida til Møre og Romsdal fylkeskommune, følg linken (deaktivert i ettertid):

Følgande dokument vart utarbeid i framkant og i etterkant av workshopen, og seinare i planprosessen:

 • Fagnotat til workshop
 • Innlegg på workshop (sjå oversikt lenger nede på sida)
 • Referat frå gruppearbeid
 • Oversikt over innspel i prosessen

I tillegg til tema det vart arbeidd med i grupper på workshopen 14. mars, skal det kastast lys over følgjande tema i kunnskapsgrunnlaget til Regional planstrategi:

 • Miljøvennleg liv og produksjon
 • Demografisk utvikling og sentralisering
 • Ulikheiter og utanforskap
 • Kultur, idrett og frivillig innsats
 • Demokrati og medverknad
 • Tannhelse

Dokumenter

Kontakt