Stab for strategi og styring

Bilde som viser organiseringa til stab for strategi og styring

Leiarane i stab for strategi og styring:

 • Gunn Randi Seime, assisterande fylkeskommunedirektør
  • Geir Fjørtoft, økonomisjef
  • Ingunn B. Sjåholm, fylkesplansjef
  • Ole Helge Haugen, leiar berekraft og samfunnsutvikling

Staben har ansvar for å:

 • gjere dei sentrale oppgåvene innan lønn, rekneskap, budsjett og økonomisk analyse
 • ha oppfølging innan økonomistyring, finansforvaltning, koordinering av verksemdstyringa, utvikle og drifte styringssystem og legge til rette for leiardialog
 • styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal.
 • leie arbeidet med regional planstrategi, fylkesplanen
 • koordinere fylkeskommunen sitt planarbeid og handlingsprogram.
 • gi planrettleiing, planstøtte 55 og planuttalar til kommunane, og samordnar innspela frå fagavdelingane i plansaker som fylkeskommunen har fått til høyring.
 • gjennomføre dei tverrfaglege utviklingsprosjekta «Berekraftfylket Møre og Romsdal», «Campus Kristiansund» og «Møre og Romsdal 2025», inkludert digitaliseringssamarbeidet.

Les meir om seksjonane:

 

Seksjonen har ansvar for større tverrfaglege utviklingsprosjekt:

 • Samarbeidsfylket Møre og Romsdal 2025
  • Styrke og målrette samarbeidet i offentleg sektor i Møre og Romsdal
  • Digitalisering av kommunane i kommunane.
 • Berekraftsfylket Møre og Romsdal.
  • Etablere Møre og Romsdal som det leiande berekraftfylket i Norge.      
  • Etablere kunnskapsgrunnlag, kapasitet og nettverk for å fremme berekraft i kommunal planlegging og samfunnsutvikling.
  • Støtte næringslivet i fylket til å utnytte forretningsmuligheitene som ligg i berekraft.
 • Campus Kristiansund
  • prosjekt for å etablere ein campus for høgare utdanning, forskning og innovasjon i Kristiansund sentrum. 
 • Byen som regional motor
  • Saman med dei tre største byane utvikle bysentrum på ein måte som styrkar byane i høve til regionene.

Vidare skal seksjonen vidareutvikle prosjektet «Byen som regional motor» frå dagens prosjekt til eit meir permanent bysamarbeid med berekraftig byutvikling som kjerne, og samordna med «Tettstadprogrammet».

Seksjon for plan skal:

 • styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal
 • leie fylkeskommunen sitt arbeid med regional planstrategi og fylkesplan
 • vareta fylkeskommunen sitt planmynde gitt i plan- og bygningslova
 • gi prosess- og kunnskapsstøtte til planarbeid internt og til planarbeid i kommunane
 • arrangere regionalt planforum
 • samordne fagavdelingane sine innspel til kommunale planar jf krav i plan- og bygningslova
 • samarbeide med kommunane og fagavdelingane om tettstadutvikling og gi tilskot til tettstadprosjekt
 • leverer statistikk, karttenester og samfunnsanalyser for politikkutforming både i fylkeskommunen og i kommunane
 • levere statistikk- og analyse som grunnlag for verksemdstyringa 
 • legge til rette for ungdomsmedverknad i Møre og Romsdal og følgje opp Ungdomspanelet og Ungdommens fylkesting

Seksjonen har tre team:

Team for økonomiplanlegging 
 • økonimiplan- og budsjettprosess med handlingsprogram
 • låne og finansforvaltning
 • eigaroppfølging
 • Rådgiving til og oppfølging av avdelingar
 • økonomirapportering
 • eigarstyring
 • koordinere verksemdstyringa
 • utvikle og drifte styringssystemet
 • utvikle måleindikatorar
 • datafangst
 • resultatrapportering
 • legge til rette for leiardialogen
Team for rekneskap
 • årsavslutning
 • fakturabehandling
 • avstemming rekneskap og mva
 • inkasso
Team for lønn
 • lønnskøyring
 • sjukemelding, refusjon
 • kontroll reiserekningar
 • rådgiving/rettleiing andre avdelingar
 • manuell handtering av bilag

Kontakt