Kompetanse- og næringsområdet

Bilde som viser organisering av kompetanse og næring

Leiarane for kompetanse-  og næringsområdet:

 • Erik Brekken, kompetanse og næringsdirektør
 • Monica Kjøl Tornes, assisterande kompetanse- og næringsdirektør
  • Kariann D. Flovikholm, kompetansesjef
  • Hilde Aspås, næringssjef

Området har ansvar for å:

 • Tilby vidaregåande opplæring for ungdom og vaksne i Møre og Romsdal
 • Sikre elevane ei tilpassa opplæring ut frå den enkelte sine behov
 • Utvikle og støtte dei vidaregåande skolane i kvalitetsarbeidet
 • Sikre og utvikle kompetansen til lærarane
 • Sikre at utdanningstilbodet er tilpassa behova i nærings- og arbeidslivet
 • Mobilisere til forsking, utvikling, omstilling og nyskaping i næringsliv og kommunar
 • Legge til rette for heilskapleg og kunnskapsbasert forvaltning av sjøareal og vassressursar
 • Påverke rammevilkåra til næringslivet i samarbeid med næringsklynger og innovasjonsmiljø

Les meir om dei ulike seksjonane:

 • Dimensjonere opplærings- og skoletilbodet i vidaregåande opplæring
 • Gjennomføre inntaka til vidaregåande opplæring
 • Gjennomføre inntak av ungdom som har behov for individuell vurdering
 • Sakshandsame søknadar frå minoritetsspråklege elevar
 • Sakshandsame tilrettelagt skoleskyss
 • Samarbeide med kommunar om opplæring for elevar som er innlagte på sjukehus og elevar under omsorg av barnevernet
 • Samarbeid med andre fylkeskommunar om regionale tilbod og gjesteelevar
 • Rettleiing/rådgiving om permisjon, utvida tid og vurdering av rett
 • Informasjonsarbeid
 • Leverandør av statistikk om den vidaregåande opplæringa i Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Vidaregåande opplæring for vaksne
 • PPT
 • Opplæring i kriminalomsorgen
 • Oppfølgingstenesta
 • I Ung – eit tiltak for elevar som er utanfor skole og arbeid
 • Rådgivingstenesta i grunnopplæringa
 • Kvalifisering og integrering av flyktningar i samarbeid med kommunane
 • Busetting av flyktningar
 • Karriererettleiing for vaksne
 • Karriererettleiing for flyktningar
 • Kvalitetsutvikling i vidaregåande opplæring
 • Brukarundersøkingar, tilstandsrapporteringar og analyser
 • Elev- og privatisteksamen
 • Vitnemål og kompetansebevis
 • Klage på standpunktvurdering og lokalt gitt eksamen
 • Skoleadministrative system
 • Dataoverføringar og rapporteringar
 • Læreplanverket og fagfornyinga
 • Lokale læreplanar
 • Elevdemokrati og elevmedvirkning
 • Læringsmiljø
 • Arbeid med læring og vurdering som fremmar læring
 • Etter- og vidareutdanning innan vidaregåande opplæring
 • Læremiddel
 • Reglement
 • Skolerute
 • Dei faglege nettverka
 • Digitalisering i opplæringa

 

 • Kvalitetsutvikling i fagopplæring
 • Informasjon til elevar som har søkt læreplass
 • Informasjon til skolar, NAV og andre om fagopplæring i bedrift / lærlingeordninga
 • Formidling til læreplass for lærlingar/lærekandidatar/praksisbrevkandidatar og kandidatar til fagbrev på jobb
 • Alternativ fagopplæring, Vg3 i skole
 • Godkjenning av lærebedrifter og faglege leiarar
 • Teiknar lærekontraktar /opplæringskontraktar/ praksisbrevkontraktar/kontraktar for fagbrev på jobb
 • Følger opp gjennomføring og vurdering som fremmar lærling i fagopplæring i lærebedrift
 • Utbetaling av tilskot knytt til lærlingeordninga
 • Samlingar for 1.års lærlingar og for 2.års lærlingar
 • Karriererettleiing
 • Skolering og kurs for faglege leiarar/instruktørar i lærebedrift
 • Administrerer prøvenemnder
 • Skolering og kurs for prøvenemnder
 • Praksiskandidatordninga
 • Godkjenning av oppmeldingar til fag-/ og sveineprøver
 • Utsteding av fag-/ sveinebrev
 • Hevingar og klagesaker
 • Læreplassjeger – skaffe fleire lærebedrifter
 • Brukarundersøkingar, lærlingeundersøkinga, lærebedriftundersøkinga og årleg rapportering lærebedrifter
 • Følge opp opplæringskontor og lærebedrifter
 • Kårer og deler ut pris til årets lærling og årets lærebedrift
 • Førebur saker til politiske utval
 • Skole-NM

Seksjonen jobbar med:

 • Kraftforsyning og forsyningssikkerhet. Arbeide for at regionen har tilgang på nok og sikker el-kraft 
 • Fornybar energi. Bidra til å legge til rette for auka produksjon og verdiskaping frå fornybar energi;  vann, vind, sol og bio.  
 • Spillvarmeutnytting  
 • Hydrogen - bidra til utvikling av produksjon, infrastruktur og bruk av blå og grøn hydrogen  
 • Petroleum - støtte regionens interesser for verdiskaping i eit breitt perspektiv 
 • Infrastrukturutvikling fylling og lading av null- og lavutslippsenergi for transportsektoren land og sjø  
 • Grøn omstilling – bidra til grøn omstilling i regionen  

Seksjonen jobbar med:

 • Å tilrettelegge for berekraftig utvikling og auka verdiskaping i marin sektor
 • Akvakulturforvaltning  - koordinere og fatte vedtak i søknadar om lokalitetsklareringar  og nye konsesjonar
 • Vassforvaltning-  arbeide for betre miljø og økosystem i vassdrag, grunnvatn og kystvatn
 • Marine grunnkart – arbeide for å styrke kunnskapsgrunnlaget i sjøområda og koordinere arbeidet i Møre og Romsdal
 • Interkommunale sjøarealplanar samarbeide med kommunane for meir heilskapleg planlegging i sjø
 • Havressursforvaltning- tildele lærlingekvotar, skolekvotar og løyve til seljakt
 • Viltforvaltning - forvalte jaktbare, ikkje-trua viltartar
 • Innlandsfisk - forvalte haustbare, ikkje-trua artar av innlandsfisk

Seksjonen har ansvar for å:

 • Tilegne seg kompetanse på og informere om EU-program og aktuelle støtteordningar og mobilisere interne og eksterne aktørar til å arbeide internasjonalt
 • Rettleie og støtte prosjektleiarar gjennom alle fasar av eit EU-prosjekt, frå utvikling av søknad til gjennomføring og rapportering
 • Rettleie vidaregåande skolar og opplæringskontor som ønsker opphald i EU-land for sine elevar,  lærlingar eller tilsette, eller som ønsker skoleutvikling gjennom samarbeidspartnarskap i EU
 • Bistå ungdommar, ungdomsorganisasjonar og ungdomsarbeidarar som ønsker å samarbeide gjennom EU-prosjekt
 • Følge med i og ha kunnskap om politiske prosessar og politikkutvikling i EU og formidle Møre g Romsdals interesser inn til EU gjennom deltaking i europeiske interesseorganisasjonar

Seksjonen har ansvar for:

 • Regional utvikling – omstilling og utvikling av kommunar og lokalsamfunn, landbruksnæring, reiseliv, breibandutbygging mm.
 • Næringsutvikling – legge til rette for berekraftig verdiskaping, entreprenørskap og ny næringsverksemd, drift og utvikling av gründertenesta hoppid.no
 • Kompetanseutvikling – samarbeid gjennom partnarskap for kompetanse og verdiskaping, prosjektstøtte til høgare utdanning og forsking, utvikling av fagskolen i Møre og Romsdal, Bedriftsintern Opplæring (BIO),  Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)
 • Forsking og innovasjon – FoI-strategi for Møre og Romsdal, forvaltning av regionalt forskingsfond (RFF), mobiliseringsordninga MobPro og kompetansemeglarane, oppdragsgivar for Innovasjon Norge og SIVA, forvaltning av næringsretta utviklingsmidlar

Seksjonen har ansvar for:

 • Reiseliv – fleire berekraftige heilårsopplevingar
 • Entreprenørskap - hoppid.no – fleire og betre nyetableringar
 • Landbruk og bygdenæringar
 • Breibandutbygging i distrikta
 • Omstilling av næringsliv og lokalsamfunn i distrikta
 • Tilskotsforvaltning
 • Prosjekt: Fleire statlege arbeidsplassar
 • Prosjekt: Omstilling av Geirangerfjord verdsarvområde med omland
 • Tilbakemelding på kommunale planer
 • Kartlegging av masseressursar

Kontakt