Dokumentbase

Fluix brukarrettleiing

Her finn du informasjon om korleis du skal bruke Fluix

A-skjema

Vedleggsskjema for søknad om fortrinn eller individuell vurdering i inntak til vgo.

B-skjema

Vedleggsskjema for elevar som vil melde om tilretteleggingsbehov.

R-skjema

Vedleggsskjema for elevar som av særskilte årsaker vil søke om individuell vurdering til vgo

Vedleggsskjema for minoritetsspråklege søkarar til vgo - NN

Skjemaet skal fyllast ut av alle minoritetsspråklege søkarar som ikkje har samisk, svensk eller dansk som morsmål.

Vedleggsskjema for minoritetsspråklige søkere til vgo - BM

Skjemaet skal fylles ut av alle minoritetsspråklige søkere som ikke har samisk, svensk eller dansk som morsmål.

Infohefte 2021 Tidleg inntak med fortrinn og individuell vurdering

Informasjonshefte om tidleg inntak og spesialpedagogisk arbeid i den vidaregåande skolen.

Infohefte 2021 Minoritetsspråklege elevar

Inntak og opplæring - minoritetsspråklege elevar i vgo. 

Enkeltvedtak - rett til spesialundervisning NN

Skjema for alternative arenaer (f.eks. institusjon)

Enkeltvedtak - avslag om rett til spesialundervisning NN

Skjema for alternative arenaer (f.eks. institusjon)

Forhåndsvarsling til elev og foresatte BM

For minoritetsspråklige elever

Førehandsvarsling til elev og føresette NN

For minoritetsspråklege elevar

IOP - skjema A

For elevar med IOP (individuell opplæringsplan) i alle fag

IOP - skjema B

For elevar med IOP (individuell opplæringsplan) i enkelte fag

Melding frå kommune: § 6-15 Søknad om særskilt utdanningsprogram

Søknad om fortrinn for elevar som har behov for spesialundervisning.

Samtykkeskjema

Skjema for samtykke til informasjonsoverføring - elevar busett i institusjon.

Skjema for informasjonsoverføring

Skjema for informasjonsoverføring mellom hjelpeinstansar - elevar busett i institusjon. 

Skoleskyss - søknadsskjema

Elev/føresett fyller ut skjemaet og leverer det til skolen.

Skoleskyss - Innmelding for grunnskole

Informasjon til deg som melder inn elevar på grunnskole

Stadfesting vaksenopplæring (grunnskole)

For vaksne elevar i grunnskole som søker om tilrettelagt skoleskyss. Oppdatert juli 2020.

Skyssinformasjon ved vaksenopplæring i grunnskole

Ordninga gjeld vaksne som får grunnskoleopplæring.

Søknadskjema transportløyve

Skjema for deg som skal søke drosjeløyve, reservedrosjeløyve, selskapsvognløyve  eller løyve for transport for funksjonshemma.

Takstar for behandling av betalande klientell

Gjeldande frå 1. januar 2020, Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal

God tannhelse heile livet

Brosjyre med informasjon om god tannhelse innanfor pleie og omsorg

Gode råd om munnstell for eldre og uføre

Gode råd om munnstell for eldre og uføre ved institusjonar og i heimesjukepleia.

Utstyr og hjelp til det daglege munnstellet

Informasjon om hjelpemiddel som gjer det daglege tann og munnstellet enklare og meir effektivt.

Gode råd om munnstell for personar med utviklingshemming

Gode råd om munnstell til personar med utviklingshemming og omsorgspersonell med ansvar for utviklingshemma

Samarbeid helsestasj skuleehelsetj helsetasjon, ungdom, tannhelse

Avtalen skal signerast av fagansvarleg for helsestasjonstenesta og klinikkleiar/ overtannlege (av. leiar forhelsetenestene/ rådmann).

Årsrapportering av Handlingsplana

Skjema for bruk av årsrapportering/evaluering av tiltak som er nedfelt i handlingsplana mellom vgs og PPT. 

Handlingsplan for PPT og VGS

PPT og skolen har i samarbeid ansvar for å utarbeide ein årleg handlingsplan for kvar enkelt skole.

IKO-brosjyre

Eit informasjonshefte for elevar, føresette, grunnskolar og vidaregåande skolar

Modell for Identifisering, Kartlegging  og Oppfølging

Fant ingen filer.