Fylkesutvalet har møte 31. mai og 1. juni

Utvalet vil mellom anna behandle etablering av Ocean Seaweed Centre, strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2022-2025 og lokalisering av nasjonalt NAV-ombod.

 

Skriv ut

Tid: måndag  31. mai kl. 10:30 -13.00 og tysdag 1. juni  kl. 09.30

Møte: Scandic Alexandra, Molde og Digitalt fjernmøte (jf kommunelova § 11-7) 

Du kan følge møte på mrfylke.no/streaming

Saker til behandling 31. mai: 

U-52/21 Program for fylkestinget i Geiranger 14. og 15. juni 2021
U-53/21 Sal av utstedarverksemda i Vegamot AS Document_
U-54/21 Søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2021
U-55/21 Nasjonalt NAV-ombod lokalisert til Kristiansund
U-56/21 Høyringssvar - tildeling i forhåndsdefinerte områder TFO 2021
U-57/21 Høyringssvar energieffektiviseringsdirektivet artikkel 14.5
U-58/21 Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane for næringslivet og kommunal sektor
U-59/21 Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer - 2022-2025 - til høyring
Møteinnkalling og saksframlegg 31. mai

Saker til behandling 1. juni: 

U-60/21 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2021-2025
U-61/21 K2001 Volda vgs - TPO-base, prosjektstatus mai 2021
U-62/21 K752 Fræna vgs - marine fag, prosjektstatus mai 2021
U-63/21 K2002 Gjermundnes vgs - undervisningsfjøs, funksjonsprogram
U-64/21 Overordna utviklingsplan bygg og eigedom
U-65/21 Finansiering av reguleringsplan for fv. 60 Tomasgard - Røyrhus bru
U-66/21 Investeringsprogram for fylkesvegar 2022-2031
U-67/21 Driftsselskap Campus Kristiansund
U-68/21 Orientering Sørsida i Ålesund
U-69/21 Godkjenning av ny selskapsavtale for Vigo IKS
U-70/21 Ocean Seaweed Centre fase II
U-71/21 Årsrapport for 2020 frå Regionalt Forskingsfond Møre og Romsdal
U-72/21 Prinsipp for fylkeskommunal deltaking i og finansiering av vegselskap
U-73/21 Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - etter høyring
U-74/21 Etablering av nytt skysstilbod til/frå Store Kalvøy etter opninga av Nordøyvegen
U-75/21 Todalsfjordprosjektet - orientering om vedtatt kommunedelplan og vidare framdrift
U-76/21 Økonomirapportering per 1. tertial 2021
U-77/21 Endring av budsjettet for 2021
U-78/21 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2022-2025
U-79/21 Handlingsprogram og mål i økonomiplanen
U-80/21 Skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal - oppheving
U-81/21 Møbelkraft AS - val av strategi i generalforsamling 2021
U-82/21 Søknad om fritak frå politiske verv - Erik Kursetgjerde

Møteinnkalling og saksframlegg 1. juni

Kontakt