Kommunal planlegging

Kommunar skal sende planane sine til høyring i fylkeskommunen. 

Som ein samarbeidspart i den kommunale planlegginga, bidrar vi med:

  • å vurdere og gi tilbakemelding på kommunale planar
  • å gi fagleg rettleiing
  • å arrangere kurs og konferansar, faglege plannettverk og regionalt planforum
  • å behandle, delta i synfaring eller på møte
  • å utvikle Fylkesstatistikken og anna kunnskapsgrunnlag  for kommunale planar.
  • å utvikle Fylkesplanen, Regional planstrategi og andre planar som vi ønsker skal vere retningsgivande for kommunale planar.

Fylkestinget er regional planmynde, det vil seie at dei har ansvaret for den regionale planlegginga. Kommuneplanar og reguleringsplanar med regionale konsekvensar blir behandla politisk.

Ordninga med innsending av planar gjennom «DIG» er ikkje lenger tilgjengeleg.

Du finn ei oversikt over alle regionale planar og strategiar her

Snarvegar

Kontakt