Fylkesstrategi for kompetanse

Fylkesstrategi for kompetanse skal gjere det tydeleg korleis ulike aktørar skal samarbeide om å sikre næringslivet og offentleg sektor den kompetansen som trengst, no og i framtida. I dette målet ligg eit omsyn til både samfunnet og individet. Strategien skal mellom anna bidra til: 

  • eit konkurransedyktig næringsliv
  • effektive og gode offentlege tenester
  • eit inkluderande arbeidsliv med plass til alle med føresetnader for å delta

Dokumenter

Kontakt