By- og tettstadutvikling

Vi arbeider for å utvikle livskraftige og attraktive byar og tettstadar, gjennom: 

  • by- og tettstadprosjekt
  • innspel til og rettleiing i planar og utviklingstiltak
  • nettverk, kurs og møteplassar
  • økonomisk støtte til prosjekt og tiltak 
  • samferdselsløysingar
  • plassering av sentrale bygg som skolar og tannklinikkar