Vilkår for kulturtilskot

Har du søkt – eller skal du søke – tilskot, prisar eller stipend frå kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune?

Fylkeskommunen skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremmer og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt (Kulturlova § 4). Våre tilskot skal bidra til å gi eit mangfaldig tilbod innan kultur, idrett og friluftsliv til innbyggarane i Møre og Romsdal.

Desse vilkåra gjeld tildelingar gjort før 1. januar 2023. For tildelingar gjort frå og med denne datoen gjeld retningslinjer i tildelingsbrevet.

Sist oppdatert november 2021

Desse vilkåra er generelle og gjeld alle driftstilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Vilkåra gjeld altså ikkje for prosjekttilskot.

Fylkeskommunen kan ikkje gi støtte til følgande

Politisk verksemd
I tillegg til politiske parti meiner vi interesseorganisasjonar som jobbar mot eit politisk mål eller som har som formål å utføre politisk innflytelse. Eksempel på dette er Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Norsk bibliotekforening og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Humanitær verksemd
Organisasjonar som har til hensikt å bistå i krisesituasjonar, redde liv og/eller bidra med langsiktig innsats i pågåande kriser eller langvarige konfliktar. Eksempel på dette er Norges Røde Kors, Kirkens SOS og Norsk Folkehjelp.

Organisasjonar eller aktørar som samlar inn eller vidareformidle midlar
Organisasjonar som har som formål å samle inn og vidareformidle midlar. Eksempel på dette er Blå Kors, Redd Barna, Plan Norge og SOS barnebyer.

Organisasjonar eller aktørar som fremmer eigne medlemmer sine interesser
Med dette meiner vi organisasjonar som fremmer økonomiske eller yrkesmessige interesser, fagforbund og organisasjonar for særinteresser. Eksempel på dette er Landsorganisasjonen (LO), Huseiernes landsforbund, Norsk kennelklubb og Norges veteranbilforbund.

Dette gjeld òg aktivitetar/aktørar som har som formål å generere økonomisk overskot.

Trussamfunn og anna religiøs verksemd
Med det meiner vi alle trus- og livssynssamfunn, anna religiøs aktivitet og organisasjonar med ein religiøs formålsparagraf.

Merk: Unntaket er religiøse, frivillige organisasjonar. Dei kan søke om prosjekttilskot til aktivitet der formålet med aktiviteten ikkje er forkynning, men tiltak for barn og unge. Eksempel på det kan vere friluftstiltak.

Infrastrukturtiltak
Med dette meiner vi infrastrukturtiltak som har rett til tilskot frå statlege ordningar som spelemiddelordninga og post 78 frå Miljødirektoratet (friluftstiltak). Eksempel på slike tiltak er bygging av toalett, tilrettelegging av turstiar og anna friluftslivsaktivitet.

 

Vilkår for tildeling

 • ​​​Tildelinga gjeld det som er beskrive i søknaden og vilkåra i tildelingsbrevet. Dersom tiltak i søknaden blir endra utan godkjenning, kan vi trekke tildelinga tilbake.
 • Tildelinga kan maksimalt utgjere 50 prosent av det totale driftsbudsjettet. Dersom rapporten viser at den reviderte rekneskapen er lågare enn budsjettert, kan tilskotet bli avkorta. 
 • For prosjekt eller tiltak på kulturarvfeltet kan samla offentlege tilskot normalt utgjere inntil 70 prosent av prosjektet sitt totalbudsjett. I særlege tilfelle kan søkar få tilskot som går utover dette. Av det offentlege tilskotet, kan fylkeskommunen sitt bidrag maksimalt utgjere 50 prosent av prosjektet sitt totalbudsjett.
 • Det er krav om føring og revisjon av rekneskap. Års-/sluttrekneskap skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen. Dette gjeld for tildelingar under 200 000 kroner årleg.
 • For tildelingar over 200 000 kroner er det krav om autorisert revisor. Unntatt frå dette kravet er verksemder som bruker kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan.

 

Synleggjering

Det er eit krav at mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal synleggjerast i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande.

Det skal komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Tilgjengeleggjering

 • Kulturinstitusjonar og -organisasjonar skal legge til rette for følge med godkjent bevis (følgekort eller ledsagerbevis).
 • Vi oppfordrar kulturinstitusjonar og -organisasjonar om å søke om deltaking i ordninga «Kulturrabatt for ungdom».
 • Tiltak som får driftstilskot skal så langt som råd vere opne og tilgjengelege for alle, og byggje på prinsippet om universell utforming.
 • Søkarar som har Tilgjengelighetsmerket (NKA) og kvalifiserer til tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune blir prioritert ved tildeling av tilskot.

 

Tilbakebetaling

 • Tildelinga gjeld det som er beskrive i søknaden og vilkåra i tildelingsbrevet. Dersom tiltak i søknaden blir endra utan godkjenning, kan vi trekke tildelinga tilbake.
 • Dersom ein søkar gir ufullstendig eller feilaktige opplysingar i søknaden, og dette fører til at det blir utbetalt ugrunna eller for mykje, kan tilskotet heilt eller delvis bli kravd tilbake.
 • Dersom fylkeskommunen utbetaler feil beløp, skal det som eventuelt er utbetalt for mykje betalast tilbake.
 • Dersom de ikkje oppfyller vilkåra og rapporteringskrava, kan vi trekke tilskotet tilbake. 

Sist oppdatert mars 2022

Tilskot til brannsikring av tette trehusområde skal bidra til den nasjonale målsettinga om at «branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke forekommer». Målsettinga er at alle dei tette trehusområda skal ha ein brannsikringsplan nyare enn 5 år, og at alle tiltaka i plana skal vere gjennomførte.

Les meir om vilkåra her: Forskrift om tilskot til stavkirker, bygg og anlegg frå middelalderen, konservering og brannsikring

Sist oppdatert mars 2022

Ordninga skal bidra til at verdsarvområdet blir utvikla som fyrtårn for den beste praksisen innan natur- og kulturminneforvaltning når det gjeld tilstand, forvaltning og formelt vern. Tilskotsposten skal medverke til at skjøtsel, vedlikehald og istandsetting av kulturminne og kulturmiljø følgjer beste praksis og blir nytta som ressurs i ei berekraftig samfunnsutvikling.

Les meir om vilkåra her: Forskrift om tilskot til verdsarv

 

Den kulturelle spaserstokken skal gi gode kunst- og kulturprosjekt for eldre og legge til rette for auka samarbeid mellom kultur- og omsorgssektoren.

Vilkår for tilskot

 • Tilskotet skal gå til å realisere kulturtiltak som er skildra i søknaden. Vesentlege endringar i planen skal skje etter nærare avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er moglegheit til å bruke tilskotet til transport i samband med kulturopplevingar.
 • Det er ikkje moglegheit til å bruke tilskotet til andre aktivitetar som for eksempel datakurs, julebord, trimtiltak eller turar utan eit klart kunst- og kulturfagleg innhald. Når kulturtilbodet er ein del av eit større arrangement, skal tilskotet finansiere det kulturfaglege innhaldet (for eksempel honorar til utøvarar eller leige av lydutstyr), ikkje andre utgifter (for eksempel bevertning).
 • Tilskotet skal ikkje komme til erstatning for kommunale tilskot til eksisterande eller planlagde satsingar eller tiltak som allereie er sikra finansiering. Det er ikkje moglegheit til å bruke tilskotet til investeringar/utstyr, administrasjon, planlegging eller kompetanseutvikling.
 • Ordninga med følgjekort for funksjonshemma skal gjelde for dei opne kulturtilboda som tilskotsmottakarane arrangerer.
 • Institusjonar og organisasjonar m.v. skal gi opplysning om organisasjonsnummer for å få tilskot utbetalt.

Sist oppdatert november 2021

Fylkeskommunen kan ikkje gi støtte til følgande

Politisk verksemd
I tillegg til politiske parti meiner vi interesseorganisasjonar som jobbar mot eit politisk mål eller som har som formål å utføre politisk innflytelse. Eksempel på dette er Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Norsk bibliotekforening og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Humanitær verksemd
Organisasjonar som har til hensikt å bistå i krisesituasjonar, redde liv og/eller bidra med langsiktig innsats i pågåande kriser eller langvarige konfliktar. Eksempel på dette er Norges Røde Kors, Kirkens SOS og Norsk Folkehjelp.

Organisasjonar eller aktørar som samlar inn eller vidareformidle midlar
Organisasjonar som har som formål å samle inn og vidareformidle midlar. Eksempel på dette er Blå Kors, Redd Barna, Plan Norge og SOS barnebyer.

Organisasjonar eller aktørar som fremmer eigne medlemmer sine interesser
Med dette meiner vi organisasjonar som fremmer økonomiske eller yrkesmessige interesser, fagforbund og organisasjonar for særinteresser. Eksempel på dette er Landsorganisasjonen (LO), Huseiernes landsforbund, Norsk kennelklubb og Norges veteranbilforbund.

Dette gjeld òg aktivitetar/aktørar som har som formål å generere økonomisk overskot.

Trussamfunn og anna religiøs verksemd
Med det meiner vi alle trus- og livssynssamfunn, anna religiøs aktivitet og organisasjonar med ein religiøs formålsparagraf.

Merk: Unntaket er religiøse, frivillige organisasjonar. Dei kan søke om prosjekttilskot til aktivitet der formålet med aktiviteten ikkje er forkynning, men tiltak for barn og unge. Eksempel på det kan vere friluftstiltak.

Infrastrukturtiltak
Med dette meiner vi infrastrukturtiltak som har rett til tilskot frå statlege ordningar som spelemiddelordninga og post 78 frå Miljødirektoratet (friluftstiltak). Eksempel på slike tiltak er bygging av toalett, tilrettelegging av turstiar og anna friluftslivsaktivitet.

 

Økonomi

 • Tildelinga kan maksimalt utgjere 50 prosent av det totale driftsbudsjettet. Dersom rapporten viser at den reviderte rekneskapen er lågare enn budsjettert, kan tilskotet bli avkorta.
 • Søkarar som får kompensasjon for meirverdiavgift (mva.), skal oppgi beløp eksklusiv mva. i søknaden. Dersom dette ikkje blir gjort, skal det som eventuelt er utbetalt for mykje (tilsvarande kompensasjonen) betalast tilbake.
 • Minste årlege beløp for treårig driftstilskot er 30 000 kroner.
 • Det er krav om føring og revisjon av rekneskap. Års-/sluttrekneskap skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen. Dette gjeld for tildelingar under 200 000 kroner årleg.
 • For tildelingar over 200 000 kroner er det krav om autorisert revisor. Unntatt frå dette kravet er verksemder som bruker kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan.
 • Med mindre anna er oppgitt i utlysinga viser vi til Frivillig Norge sin sats for eigeninnsats/dugnadsarbeid.
 • Innleigde profesjonelle musikarar skal behandlast likt og lønnast etter bransjestandard.
 • Arrangørane må sjå til Creo sine satsar, eller nasjonale satsar for Den kulturelle skolesekken (DKS).
 • Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje pliktig til å sjå til at søkar handlar i tråd med Lov om offentleg anskaffelse (LOA) og Forskrift om offentleg anskaffelse (FOA), men vi føresett at søkar set seg inn i reglementet når det er nødvendig.

 

Synleggjering

Det er eit krav at mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal synleggjerast i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande.

Det skal komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Tilgjengeleggjering

 • Kulturinstitusjonar og -organisasjonar skal legge til rette for følge med godkjent bevis (følgekort eller ledsagerbevis).
 • Vi oppfordrar kulturinstitusjonar og -organisasjonar om å søke om deltaking i ordninga «Kulturrabatt for ungdom».
 • Tiltak som får driftstilskot skal så langt som råd vere opne og tilgjengelege for alle, og byggje på prinsippet om universell utforming.
 • Søkarar som har Tilgjengelighetsmerket (NKA) og kvalifiserer til tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune blir prioritert ved tildeling av tilskot.

Her finn du den fullstendige oversikta over retningslinjer for eittårige driftstilskot frivillige organisasjonar og amatørkulturt (PDF-fil blir lasta ned).

Sist oppdatert november 2021

Fylkeskommunen kan ikkje gi støtte til følgande

Politisk verksemd
I tillegg til politiske parti meiner vi interesseorganisasjonar som jobbar mot eit politisk mål eller som har som formål å utføre politisk innflytelse. Eksempel på dette er Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Norsk bibliotekforening og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Humanitær verksemd
Organisasjonar som har til hensikt å bistå i krisesituasjonar, redde liv og/eller bidra med langsiktig innsats i pågåande kriser eller langvarige konfliktar. Eksempel på dette er Norges Røde Kors, Kirkens SOS og Norsk Folkehjelp.

Organisasjonar eller aktørar som samlar inn eller vidareformidle midlar
Organisasjonar som har som formål å samle inn og vidareformidle midlar. Eksempel på dette er Blå Kors, Redd Barna, Plan Norge og SOS barnebyer.

Organisasjonar eller aktørar som fremmer eigne medlemmer sine interesser
Med dette meiner vi organisasjonar som fremmer økonomiske eller yrkesmessige interesser, fagforbund og organisasjonar for særinteresser. Eksempel på dette er Landsorganisasjonen (LO), Huseiernes landsforbund, Norsk kennelklubb og Norges veteranbilforbund.

Dette gjeld òg aktivitetar/aktørar som har som formål å generere økonomisk overskot.

Trussamfunn og anna religiøs verksemd
Med det meiner vi alle trus- og livssynssamfunn, anna religiøs aktivitet og organisasjonar med ein religiøs formålsparagraf.

Merk: Unntaket er religiøse, frivillige organisasjonar. Dei kan søke om prosjekttilskot til aktivitet der formålet med aktiviteten ikkje er forkynning, men tiltak for barn og unge. Eksempel på det kan vere friluftstiltak.

Infrastrukturtiltak
Med dette meiner vi infrastrukturtiltak som har rett til tilskot frå statlege ordningar som spelemiddelordninga og post 78 frå Miljødirektoratet (friluftstiltak). Eksempel på slike tiltak er bygging av toalett, tilrettelegging av turstiar og anna friluftslivsaktivitet.

Historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement under avvikling
Historiske spel, festivalar eller kulturarrangement som er under avvikling eller er gjennomført kan ikkje få støtte.

 

Økonomi

 • Tildelinga kan maksimalt utgjere 50 prosent av det totale driftsbudsjettet. Dersom rapporten viser at den reviderte rekneskapen er lågare enn budsjettert, kan tilskotet bli avkorta.
 • Søkarar som får kompensasjon for meirverdiavgift (mva.), skal oppgi beløp eksklusiv mva. i søknaden. Dersom dette ikkje blir gjort, skal det som eventuelt er utbetalt for mykje (tilsvarande kompensasjonen) betalast tilbake.
 • Minste årlege beløp for treårig driftstilskot er 30 000 kroner.
 • Det er krav om føring og revisjon av rekneskap. Års-/sluttrekneskap skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen. Dette gjeld for tildelingar under 200 000 kroner årleg.
 • For tildelingar over 200 000 kroner er det krav om autorisert revisor. Unntatt frå dette kravet er verksemder som bruker kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan.
 • Med mindre anna er oppgitt i utlysinga viser vi til Frivillig Norge sin sats for eigeninnsats/dugnadsarbeid.
 • Innleigde profesjonelle musikarar skal behandlast likt og lønnast etter bransjestandard.
 • Arrangørane må sjå til Creo sine satsar, eller nasjonale satsar for Den kulturelle skolesekken (DKS).
 • Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje pliktig til å sjå til at søkar handlar i tråd med Lov om offentleg anskaffelse (LOA) og Forskrift om offentleg anskaffelse (FOA), men vi føresett at søkar set seg inn i reglementet når det er nødvendig.

 

Synleggjering

Det er eit krav at mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal synleggjerast i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande.

Det skal komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Tilgjengeleggjering

 • Kulturinstitusjonar og -organisasjonar skal legge til rette for følge med godkjent bevis (følgekort eller ledsagerbevis).
 • Vi oppfordrar kulturinstitusjonar og -organisasjonar om å søke om deltaking i ordninga «Kulturrabatt for ungdom».
 • Tiltak som får driftstilskot skal så langt som råd vere opne og tilgjengelege for alle, og byggje på prinsippet om universell utforming.
 • Søkarar som har Tilgjengelighetsmerket (NKA) og kvalifiserer til tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune blir prioritert ved tildeling av tilskot.

 

Krav til rapportering

 • Rapportering blir omtalt som «anmodninger» i Regionalforvaltning. All rapportering skal leverast i Regionalforvaltning som del- og sluttanmodning (ikkje MRS-rapport).
 • Alle som får driftstilskot skal levere årsmelding og revidert rekneskap frå året før samt budsjett for i år. Frist for rapportering er 1. juli kvart år.
 • Det er krav om føring og revisjon av rekneskap. Års-/sluttrekneskap skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen. Dette gjeld for tildelingar under 200 000 kroner årleg.
 • For tildelingar over 200 000 kroner er det krav om autorisert revisor. Unntatt frå dette kravet er verksemder som bruker kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan. Dokumentasjon frå revisjonsorgan skal leggast ved rapporteringa.
 • Beskriv i rapporten korleis de har synleggjort mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande.
 • Det skal komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Her finn du den fullstendige oversikta over retningslinjer for eitt- og treårige driftstilskot til historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement (PDF-fil blir lasta ned).

Sist oppdatert november 2021

Fylkeskommunen kan ikkje gi støtte til følgande

Politisk verksemd
I tillegg til politiske parti meiner vi interesseorganisasjonar som jobbar mot eit politisk mål eller som har som formål å utføre politisk innflytelse. Eksempel på dette er Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Norsk bibliotekforening og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Humanitær verksemd
Organisasjonar som har til hensikt å bistå i krisesituasjonar, redde liv og/eller bidra med langsiktig innsats i pågåande kriser eller langvarige konfliktar. Eksempel på dette er Norges Røde Kors, Kirkens SOS og Norsk Folkehjelp.

Organisasjonar eller aktørar som samlar inn eller vidareformidle midlar
Organisasjonar som har som formål å samle inn og vidareformidle midlar. Eksempel på dette er Blå Kors, Redd Barna, Plan Norge og SOS barnebyer.

Organisasjonar eller aktørar som fremmer eigne medlemmer sine interesser
Med dette meiner vi organisasjonar som fremmer økonomiske eller yrkesmessige interesser, fagforbund og organisasjonar for særinteresser. Eksempel på dette er Landsorganisasjonen (LO), Huseiernes landsforbund, Norsk kennelklubb og Norges veteranbilforbund.

Dette gjeld òg aktivitetar/aktørar som har som formål å generere økonomisk overskot.

Trussamfunn og anna religiøs verksemd
Med det meiner vi alle trus- og livssynssamfunn, anna religiøs aktivitet og organisasjonar med ein religiøs formålsparagraf.

Merk: Unntaket er religiøse, frivillige organisasjonar. Dei kan søke om prosjekttilskot til aktivitet der formålet med aktiviteten ikkje er forkynning, men tiltak for barn og unge. Eksempel på det kan vere friluftstiltak.

Infrastrukturtiltak
Med dette meiner vi infrastrukturtiltak som har rett til tilskot frå statlege ordningar som spelemiddelordninga og post 78 frå Miljødirektoratet (friluftstiltak). Eksempel på slike tiltak er bygging av toalett, tilrettelegging av turstiar og anna friluftslivsaktivitet.

Historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement under avvikling
Historiske spel, festivalar eller kulturarrangement som er under avvikling eller er gjennomført kan ikkje få støtte.

 

Økonomi

 • Tildelinga kan maksimalt utgjere 50 prosent av det totale driftsbudsjettet. Dersom rapporten viser at den reviderte rekneskapen er lågare enn budsjettert, kan tilskotet bli avkorta.
 • Søkarar som får kompensasjon for meirverdiavgift (mva.), skal oppgi beløp eksklusiv mva. i søknaden. Dersom dette ikkje blir gjort, skal det som eventuelt er utbetalt for mykje (tilsvarande kompensasjonen) betalast tilbake.
 • Minste årlege beløp for treårig driftstilskot er 30 000 kroner.
 • Det er krav om føring og revisjon av rekneskap. Års-/sluttrekneskap skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen. Dette gjeld for tildelingar under 200 000 kroner årleg.
 • For tildelingar over 200 000 kroner er det krav om autorisert revisor. Unntatt frå dette kravet er verksemder som bruker kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan.
 • Med mindre anna er oppgitt i utlysinga viser vi til Frivillig Norge sin sats for eigeninnsats/dugnadsarbeid.
 • Innleigde profesjonelle musikarar skal behandlast likt og lønnast etter bransjestandard.
 • Arrangørane må sjå til Creo sine satsar, eller nasjonale satsar for Den kulturelle skolesekken (DKS).
 • Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje pliktig til å sjå til at søkar handlar i tråd med Lov om offentleg anskaffelse (LOA) og Forskrift om offentleg anskaffelse (FOA), men vi føresett at søkar set seg inn i reglementet når det er nødvendig.

 

Synleggjering

Det er eit krav at mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal synleggjerast i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande.

Det skal komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Tilgjengeleggjering

 • Kulturinstitusjonar og -organisasjonar skal legge til rette for følge med godkjent bevis (følgekort eller ledsagerbevis).
 • Vi oppfordrar kulturinstitusjonar og -organisasjonar om å søke om deltaking i ordninga «Kulturrabatt for ungdom».
 • Tiltak som får driftstilskot skal så langt som råd vere opne og tilgjengelege for alle, og byggje på prinsippet om universell utforming.
 • Søkarar som har Tilgjengelighetsmerket (NKA) og kvalifiserer til tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune blir prioritert ved tildeling av tilskot.

 

Krav til rapportering

 • Rapportering blir omtalt som «anmodninger» i Regionalforvaltning. All rapportering skal leverast i Regionalforvaltning som del- og sluttanmodning (ikkje MRS-rapport).
 • Alle som får driftstilskot skal levere årsmelding og revidert rekneskap frå året før samt budsjett for i år. Frist for rapportering er 1. juli kvart år.
 • Det er krav om føring og revisjon av rekneskap. Års-/sluttrekneskap skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen. Dette gjeld for tildelingar under 200 000 kroner årleg.
 • For tildelingar over 200 000 kroner er det krav om autorisert revisor. Unntatt frå dette kravet er verksemder som bruker kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan. Dokumentasjon frå revisjonsorgan skal leggast ved rapporteringa.
 • Beskriv i rapporten korleis de har synleggjort mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande.
 • Det skal komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Her finn du den fullstendige oversikta over retningslinjer for eitt- og treårige driftstilskot til historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement (PDF-fil blir lasta ned).

Sist oppdatert november 2021

Fylkeskommunen kan ikkje gi støtte til følgande

Politisk verksemd
I tillegg til politiske parti meiner vi interesseorganisasjonar som jobbar mot eit politisk mål eller som har som formål å utføre politisk påverknad. Eksempel på dette er Naturvernforbundet, Natur og ungdom, Norsk bibliotekforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Humanitær verksemd
Organisasjonar som har til hensikt å hjelpe i krisesituasjonar, redde liv og/eller bidra med langsiktig innsats i pågåande kriser eller langvarige konfliktar. Eksempel på dette er Norges Røde Kors, Kirkens SOS og Norsk Folkehjelp.

Organisasjonar eller aktørar som samlar inn eller vidareformidlar midlar
Organisasjonar som har som formål å samle inn og vidareformidle midlar. Eksempel på dette er Blå Kors, Redd Barna, Plan Norge og SOS barnebyer.

Organisasjonar eller aktørar som fremmer eigne medlemmer sine interesser
Med dette meiner vi organisasjonar som fremmer økonomiske eller yrkesmessige interesser, fagforbund og organisasjonar for særinteresser. Eksempel på dette er Landsorganisasjonen (LO), Huseiernes landsforbund, Norsk kennelklubb og Norges veteranbilforbund. Dette gjeld òg aktivitetar/aktørar som har som formål å generere økonomisk overskot.

Trussamfunn og anna religiøs verksemd
Med det meiner vi alle trus- og livssynssamfunn, anna religiøs aktivitet og organisasjonar med ein religiøs formålsparagraf.

Merk: Unntaket er religiøse, frivillige organisasjonar. Dei kan søke om prosjekttilskot til aktivitet der formålet med aktiviteten ikkje er forkynning, men tiltak for barn og unge. Eksempel på det kan vere friluftstiltak.

Infrastrukturtiltak
Med dette meiner vi infrastrukturtiltak som har rett til tilskot frå statlege ordningar som spelemiddelordninga og post 78 frå Miljødirektoratet (friluftstiltak). Eksempel på slike tiltak er bygging av toalett, tilrettelegging av turstiar og anna friluftslivsaktivitet.

 

Økonomi

 • Tildelinga kan maksimalt utgjere 50 prosent av det totale driftsbudsjettet. Dersom rapporten viser at den reviderte rekneskapen er lågare enn budsjettert, kan tilskotet bli avkorta.
 • Søkarar som får kompensasjon for meirverdiavgift (mva.), skal oppgi beløp eksklusiv mva. i søknaden. Dersom dette ikkje blir gjort, skal det som eventuelt er utbetalt for mykje (tilsvarande kompensasjonen) betalast tilbake.
 • Minste årlege beløp for treårig driftstilskot er 30 000 kroner.
 • Det er krav om føring og revisjon av rekneskap. Års-/sluttrekneskap skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen. Dette gjeld for tildelingar under 200 000 kroner årleg.
 • For tildelingar over 200 000 kroner er det krav om autorisert revisor. Unntatt frå dette kravet er verksemder som bruker kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan.
 • Med mindre anna er oppgitt i utlysinga viser vi til Frivillig Norge sin sats for eigeninnsats/dugnadsarbeid.
 • Innleigde profesjonelle musikarar skal behandlast likt og lønnast etter bransjestandard. Arrangørane må sjå til Creo sine satsar, eller nasjonale satsar for Den kulturelle skolesekken (DKS).
 • Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje pliktig til å sjå til at søkar handlar i tråd med Lov om offentleg anskaffelse (LOA) og Forskrift om offentleg anskaffelse (FOA), men vi føresett at søkar set seg inn i reglementet når det er nødvendig.

 

Synleggjering

Det er eit krav at mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal synleggjerast i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande.

Det skal komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Tilgjengeleggjering

 • Kulturinstitusjonar og -organisasjonar skal legge til rette for følge med godkjent bevis (følgekort eller ledsagerbevis).
 • Vi oppfordrar kulturinstitusjonar og -organisasjonar om å søke om deltaking i ordninga «Kulturrabatt for ungdom».
 • Tiltak som får driftstilskot skal så langt som råd vere opne og tilgjengelege for alle, og byggje på prinsippet om universell utforming.
 • Søkarar som har Tilgjengelighetsmerket (NKA) og kvalifiserer til tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune blir prioritert ved tildeling av tilskot.

 

Krav til rapportering

 • Rapportering blir omtalt som «anmodninger» i Regionalforvaltning. All rapportering skal leverast i Regionalforvaltning som del- og sluttanmodning (ikkje MRS-rapport).
 • Alle som får driftstilskot skal levere årsmelding og revidert rekneskap frå året før samt budsjett for i år. Frist for rapportering er 1. juli kvart år.
 • Det er krav om føring og revisjon av rekneskap. Års-/sluttrekneskap skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen. Dette gjeld for tildelingar under 200 000 kroner årleg.
 • For tildelingar over 200 000 kroner er det krav om autorisert revisor. Unntatt frå dette kravet er verksemder som bruker kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan. Dokumentasjon frå revisjonsorgan skal leggast ved rapporteringa.
 • Beskriv i rapporten korleis de har synleggjort mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande.
 • Det skal komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Her finn du den fullstendige oversikta over retningslinjer for treårige driftstilskot til kulturinstitusjonar og andre allmennkulturelle organisasjonar (PDF-fil blir lasta ned).

Sist oppdatert mars 2022

Verna og freda fartøy er spor etter vår maritime kultur og viktige representantar for historie, handverk og maritim teknologi. Dei formidlar alle sider av norsk sjøfart, fiskeri, vare- og persontransport, rekreasjon, infrastruktur, forsking, utanriksfart og handel. Gjennom eit samarbeid med Riksantikvaren gjev fylkeskommunen tilskot til verna og freda fartøy som skal bidra til å ta vare på kulturminne som formidlar Noreg si utvikling som sjøfartsnasjon.

Les meir om vilkåra her: Forskrift om tilskot til fartøyvern

Sist oppdatert mars 2022

Tilskotsordninga skal bidra til å støtte private eigarar av freda kulturminne i deira arbeid med å ta vare på kulturminne og kulturmiljø. Gjennom tilskotet skal freda kulturminne og kulturmiljø setjast i stand som eit grunnlag for ivaretaking av kjeldeverdi, opplevingsverdi, bruk og verdiskaping.

Les meir om vilkåra her: Forskrift om tilskot til freda kulturminne i privat eige

Sist oppdatert mars 2022

Målet med tilskot til ikkje religiøse (profane) mellomalderbygningar er å få bygningane opp på eit normalt vedlikehaldsnivå samstundes med at bygningane sin kjeldeverdi blir bevart. Dette er noko av dei eldste trebygningane i verda. Materiell autentisitet blir derfor sterkt vektlagt.

Les meir om vilkåra her: Forskrift om tilskot til stavkirker, bygg og anlegg frå middelalderen, konservering og brannsikring

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut tilskotsordning for frivillige lag og organisasjonar i fylket som jobbar med aktivitetstilbod til flyktningar.

Formål 

Tilskotsordninga skal bidra til at frivillige lag og organisasjonar raskt kan sette i gong målretta integreringstiltak i den ekstraordinære flyktningsituasjonen.

Økonomisk ramme  
 • Det er sett av inntil 5 millionar kroner til formålet.  
 • Det er ingen øvre grense på søknadssum, men nedre grense er 20 000 kroner.  
 • 75 prosent av innvilga beløp blir utbetalt ved tildeling og 25 prosent blir utbetalt etter godkjent sluttrapportering. Ein kan søke om fullfinansiering av prosjekta. Dugnad blir ikkje rekna som kostnad. 
 • Tiltaket må starte opp i løpet av 2022, helst innan to månader etter tildeling.
Kven kan søke? 

Lokale og regionale frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal som er registrert i Frivilligheitsregisteret.

Kva kan det søkast tilskot til? 

Tiltak som er direkte retta mot målgruppa for eksempel formidling av informasjon, fritids- og ferieaktivitetar, møteplassar, finansiering av utstyr og transport til aktivitetar med meir, og som bidreg til språktrening i norsk/engelsk. 

Kva kan ikkje få støtte? 

Ordinær drift 

Prioritering  for tildeling 

I vurdering av søknadane blir det særleg lagt vekt på: 

 • Tiltak initiert og styrt av frivillige lag og organisasjonar
 • Tiltak som settast i gong innan to månader etter tildeling
 • Resultat og effektar som kjem målgruppa busett i Møre og Romsdal til gode
 • Tiltak der deltakarane sjølve har deltatt/medverka i utforming av tiltaket

Fylkeskommunen vil støtte prosjekt og tiltak som ikkje er omfatta av andre ordningar, og som vil vere eit supplement til det offentlege tilbodet. Geografisk spreiing, brukarmedverknad og likeverd står sentralt i prioriteringa.  

Søknadsfrist:  

Fortløpande 

Krav til søknad: 
 • Søknaden skal leverast elektronisk via Regionalforvaltning (lenke opnast i ny fane).
 • Søkar må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret.
 • Skildring av tiltaket og korleis det skal gjennomførast.
 • Budsjett og framdriftsplan for tiltaket må fyllast ut.
 • Dersom det er søkt andre ordningar for prosjektet skal det komme fram i søknaden.
 • Ved samarbeidsprosjekt med andre offentlege etatar, frivillige organisasjonar eller næringsdrivande må det komme fram i søknaden. 
 • Tiltaket må vere forankra i styret/organisasjonen.
Kontroll 
 • Møre og Romsdal fylkeskommune kan gjennomføre kontroll om at vilkåra for tilskotet etter ordninga er oppfylt.
 • Søkar plikter på førespurnad å legge fram alle opplysningar som er nødvendig for at fylkeskommunen kan gjennomføre ein slik kontroll.
Fylkeskommunen kan krevje tilskot tilbakebetalt 
 • Tildelinga gjeld det som står i søknaden og vilkåra i tildelingsbrevet. Dersom tiltak i søknaden blir endra utan godkjenning, kan vi trekke tildelinga tilbake.
 • Dersom søkar gir ufullstendig eller feilaktige opplysingar i søknaden, og dette fører til at det blir utbetalt ugrunna eller for mykje, kan tilskotet heilt eller delvis trekkes tilbake.
 • Dersom fylkeskommunen utbetaler feil beløp, skal det som eventuelt er utbetalt for mykje betalast tilbake.
 • Dersom de ikkje oppfyller vilkår og rapporteringskrav, kan vi trekke tilskotet tilbake. 
Rapport og rekneskap  
 • Det må sendast inn rapport og rekneskap for bruk av tilskotet seinast tre månader etter at tiltaket er gjennomført.
 • Det er krav om føring og revisjon av rekneskap for tiltaket. Sluttrekneskapet skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen. Dette gjeld for tildelingar under 200 000 kroner årleg.
 • For tildelingar over 200 000 kroner er det krav om autorisert revisor. Unntatt frå dette kravet er verksemder som bruker kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan.
 • All rapportering blir lagt fram for kultur-, næring- og folkehelseutvalet. 
Klagerett  

Vedtak om tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje enkeltvedtak etter forvaltningslova. Det betyr at det ikkje er klagerett på dette vedtaket etter reglane i lova.

Saksbehandling  
 • Saksbehandlingstid er inntil fire veker. 
 • Kulturavdelinga vil fortløpande gjere vedtak om tildeling.  
Synleggjering  

Det er eit krav at mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal synleggjerast i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande.

Det skal komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer gjennom denne tilskotsordninga å bidra til å leggje til rette for og stimulere til at ungdom busett i Møre og Romsdal i alderen 15–20 år skal få kjennskap til eit bredt kultur- og idrettstilbod til ein lågare pris gjennom å bruke kulturrabatten.

Vilkår for tilskot

 • Etter at søknaden er behandla, vil arrangøren få skriftleg melding om ein får tildeling eller ikkje. Tildelingsbrevet gir opplysningar om eventuelt tildelt maksimal sum for rabattar som fylkeskommunen refunderer, og vilkår som må vere oppfylte før utbetaling skjer.
 • Det oppmodast til å gi rabatt gjennom digitalt billettsystem for å nå ut til flest mogleg ungdom.
 • For arrangørar må det sendast inn spesifisert rapport over selde billettar/rabattar gitt per type arrangement/aktivitet (vedlegg til tildelingsbrev) samt billettpris. For heilårsdrift skal det sendes inn rapportering 1. august og 1. februar. For sesongbasert drift og for enkeltarrangement sendast rapport innan tre veker etter sesongen/arrangementet er avslutta.
 • Møre og Romsdal fylkeskommune sender informasjonsmateriell på oppmoding. Arrangøren pliktar å synleggjere dette, mellom anna i billettluke og ved annonsering av arrangement. Marknadsføring utover dette er arrangøren sitt ansvar. Arrangøren skal sende inn trykt materiell og/eller vise til nettside saman med refusjonskravet.
 • Ved rapportering, dersom verksemda er omfatta av momskompensasjonsordninga er det alltid beløp utan moms som er grunnlag for tilskot.

Krav til rapportering

 • Rapporten skal innehalde ei kort skildring av prosjektgjennomføringa med opplysningar om program og/eller aktivitet.
 • For arrangørar må det sendast inn spesifisert rapport over selde billettar/rabattar gitt per type arrangement/aktivitet (vedlegg til tildelingsbrev) samt billettpris.
 • Sluttrekneskap skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen. For tilskot over 200 000 kroner er det krav om autorisert revisor.
 • Dersom verksemda er omfatta av momskompensasjonsordninga er det alltid beløp utan moms som er grunnlag for tilskot.
 • For heilårsdrift skal det sendes inn rapportering 1. august og 1. februar.
 • For sesongbasert drift og for enkeltarrangement sendast rapport innan tre veker etter sesongen/arrangementet er avslutta.
 • Rapporten skal sendast post@mrfylke.no og merkast med saksnummeret du finn i tildelingsbrevet.

Elles:

Møre og Romsdal fylkeskommune sender informasjonsmateriell på oppmoding. Arrangøren pliktar å synleggjere dette, mellom anna i billettluke og ved annonsering av arrangement. Marknadsføring utover dette er arrangøren sitt ansvar.

Arrangøren skal sende inn trykt materiell og/eller vise til nettside saman med refusjonskravet.

Kunstnarstipend skal

 • fremme kunstfagleg aktivitet av høg kvalitet hos kunstnarar som bur og verkar i fylket.
 • stimulere til at kunstnarar etablerer seg i fylket
 • gi kunstnarar moglegheit til å fordjupe seg kunstfagleg over tid for å utvikle seg og heve den kunstnarlege kvaliteten på arbeidet sitt
 • gi kunstnarane moglegheit til å arbeide med nyskapande utviklingsarbeid med relevans i notida sitt kunstfelt

Vilkår for stipend

 1. Stipend kan søkast av profesjonelle kunstnarar som har vore busett og hatt sitt virke i Møre og Romsdal dei siste tre åra. Dersom det ligg føre ein særs god søknad frå kunstnarar med noko kortare bu- og arbeidstid i fylket, og som har stort potensiale i seg, kan ein slik søknad likevel vurderast.
 2. Søkar må ha avslutta og kunne dokumentere kunstarisk utdanning på høgskule- eller universitetsnivå i Noreg eller i utlandet. Søkarar som ikkje har profesjonell kunstfagleg utdanning kan får søknad vurdert dersom dei kan dokumentere tilsvarande kunstfagleg realkompetanse (utstillingar, konsertar, utgivingar mm.) og profesjonell verksemd som søkarar med formell kunstfagleg utdanning.
 3. Arbeidsstipendet til søkar innan visuell kunst kan ikkje bli gitt til same kunstnar meir enn to gonger. Unntak kan gjerast dersom det foreligg særskilt gode grunnar i søknad, og det er gått 5 år sidan søkaren sist mottok stipend.
 4. Stipend kan ikkje brukast til kjøp av utstyr.
 5. Stipend skal ikkje brukast til å finansiere oppstart av næringsverksemd.
 6. Søknadsfrist: 1. april. Søknad om stipend skal vere grunngjeve og innehalde prosjektbeskriving, budsjett, framdriftsplan, CV og eventuelle kontraktar for visning/framvisning av prosjekt.
 7. Utlysning av stipendet skjer i tidsrommet januar – mars på Møre og Romsdal fylkeskommune sine heimesider, i lokalpresse og utvalgte faglege organ på nasjonalt nivå.
 8. Kulturavdelinga er sekretariat for stipendet. Det blir innhenta kompetanse frå aktuelle faginstansar i vurderinga av søknadane.
 9. Kultur- og folkehelseutvalet fordeler stipenda etter innstilling frå dei ulike faginstansane.
 10. Stipendmottakarane forpliktar seg til å levere skriftleg rapport seinast innan 1.12 kvart stipendår. Rapporten skal innehalde oversikt over korleis stipendet er brukt og kunstnaren si eiga vurdering av stipendperioden. 75 prosent bli utbetalt ved tildeling og resten blir utbetalt ved rapportering.

Krav til rapportering

 • Arrangør må sende inn rapport med rekneskap seinast 2 månader etter arrangementsdato, eller den frist som går fram av tildelingsbrevet.
 • Rapporten skal innehalde rekneskapsrapport for prosjektet/aktiviteten, der ein synleggjer musikarhonorar og støtta frå Møre og Romsdal fylkeskommune i eigne postar.
 • Rapporten skal også innehalde namn på musikar(ar) som vart brukt, kort beskriving av arrangementet og tal på deltakarar/publikum.

Støtteordninga har som formål å styrke grunnlaget for vidareutvikling av eksisterande kulturaktivitet og stimulere frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i idretten, kulturlivet og folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal. I tillegg ønskjer vi å stimulere til nettverksbygging og samhandling mellom offentleg, privat og frivillig sektor.

Vilkår for tilskot

 • Ordninga med følgekort for funksjonshemma brukarar skal gjelde for dei opne kulturtilboda som tilskotsmottakarane står som arrangør av.
 • Arrangement skal så langt som råd vere tilgjengelege for alle, og bygge på prinsippet om universell utforming.
 • Tilskotsmottakarar skal legge til rette for bruk av ordninga «Kulturrabatt for ungdom»

Desse gjeld i tillegg til dei generelle vilkåra for kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Krav til rapportering

 • For å rapportere loggar du inn på www.regionalforvaltning.no (lenke opnast i ny fane), finn søknaden som er innvilga og ber om del- og sluttutbetaling (ikkje MRS-rapport). Følg rettleiinga og last opp eventuelle vedlegg. Du vil få automatisk påminning 60 dagar før rapporteringsfrist.
 • Det skal førast rekneskap for prosjektet. Rekneskapen skal være satt opp på same måte som budsjettet i søknaden, slik at dei kan samanliknast.
 • Gjer greie for i kva grad resultatmåla er nådd.
 • Rekneskapsoversikta over prosjektet skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen. For tilskot over 200 000 kroner er det krav om autorisert revisor.
 • Rapporten (oppmoding om sluttutbetaling) må vere levert innan fristen oppgitt i tildelingsbrevet.

Ordninga skal bidra til å vedlikehalde og sette i stand kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verneverdi.

Vilkår for tilskot

 1. Omsøkte tiltak skal ikkje vere starta opp på søknadstidspunkt. Allereie igangsette arbeid, eller avslutta tiltak, kan ikkje rekne med å få støtte.
 2. Alle tiltak skal skje i samsvar med antikvariske retningsliner for istandsetting, materialbruk og liknande. Sjå også rettleiar nedst på sida.
 3. Bygningane må vere bevart på sin opphavlege plass.
 4. Møre og Romsdal fylkeskommune har moglegheit til å godkjenne utførande handverkar på kulturminne det blir gitt tilskot til.
 5. Tilskotet kan ikkje overstige 50 % av budsjettet.

Krav til rapportering

 • For å rapportere loggar du inn på www.regionalforvaltning.no (lenke opnast i ny fane), finn søknaden som er innvilga og ber om del- og sluttutbetaling (ikkje MRS-rapport). Følg rettleiinga og last opp eventuelle vedlegg. Du vil få automatisk påminning 60 dagar før rapporteringsfrist.
 • Det skal førast rekneskap for prosjektet. Rekneskapen skal være satt opp på same måte som budsjettet i søknaden, slik at dei kan samanliknast.
 • Gjer greie for i kva grad resultatmåla er nådd.
 • Sluttrekneskap skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen (for tilskot over 200 000 kroner er det krav om autorisert revisor).
 • Rapporten (oppmoding om sluttutbetaling) må vere levert innan fristen oppgitt i tildelingsbrevet.

Ordninga gjeld for skilting, skjøtsel og tilrettelegging og skal medverke til å sikre, legge til rette for og formidle kulturminne, kulturmiljø, kulturlandskap, grøntområde og friluftslivsområde i Møre og Romsdal.

Vilkår for tilskot

 1. Tilskotet gjeld prosjektet slik det er skildra i søknaden. Dersom de endrar på prosjektet utan vår godkjenning, kan vi trekke tilskotet tilbake.
 2. Fylkeskommunal finansieringsgrad per prosjekt skal normalt ikkje overstige 50 prosent. Dugnadsinnsats kan leggjast inn som ein del av finansieringa med ein timesats på 300 kroner. 
 3. Det er stilt krav til føring og revisjon av rekneskap i organisasjonar og institusjonar som får tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Det skal gå fram av årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
 4. Det skal gå fram av program, informasjonsdokument, rapportar og liknande at verksemda har mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
 5. Tiltak der kulturminne/kulturmiljø inngår, skal ikkje startast opp utan å vere avklart med Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturarvseksjonen. Dette for å sikre at tiltaka blir gjennomført på ein fagleg forsvarleg måte.
 6. Tilskotet kan berre dekke materialkostnader og betalt arbeid til enkle tiltak, som for eksempel tilrettelegging eller istandsetting, klopping, dekking med duk, legging av grus, skilting og liknande. Kostnadar knytt til innkjøp av verktøy og driftsmateriell blir ikkje dekt. Større friluftslivstiltak som kan få tilskot frå spillemiddelordninga blir heldt utanfor.
 7. Ved skilting skal de ta omsyn til «Skiltmal for Møre og Romsdal fylkeskommune» og «Skiltmanual 2019». Denne finn du på merkehandboka.no (lenke opnast i ny fane). På informasjonstavler skal alltid logo for Møre og Romsdal fylkeskommune være med.
 8. Kulturminne, tursti, gapahukar e.l. som er ein del av tiltaket, skal registrerast i morotur.no (lenke opnast i ny fane).
 9. De skal så langt som råd legge til rette for universell utforming.
 10. Søker må avklare med kommunen om tiltaket krev handsaming etter plan- og bygningslova.

Krav til rapportering

 • For å rapportere loggar du inn på www.regionalforvaltning.no (lenke opnast i ny fane), finn søknaden som er innvilga og ber om del- og sluttutbetaling (ikkje MRS-rapport). Følg rettleiinga og last opp eventuelle vedlegg. Du vil få automatisk påminning 60 dagar før rapporteringsfrist.
 • Det skal førast rekneskap for prosjektet. Rekneskapen skal være satt opp på same måte som budsjettet i søknaden, slik at dei kan samanliknast.
 • Gjer greie for i kva grad resultatmåla er nådd.
 • Sluttrekneskap skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen (for tilskot over 200 000 kroner er det krav om autorisert revisor).
 • Rapporten (oppmoding om sluttutbetaling) må vere levert seinast innan fristen oppgitt i tildelingsbrevet.

Generelle retningslinjer for utbetaling av løyvd tilskot:

 1. Det kan søkast om delutbetaling når anleggsarbeida er komme godt i gong. Søknad om delutbetaling må innehalde ein statusrapport med kommunal stadfesting på framdrifta av anlegget.
 2. Løyvd tilskot skal i hovudsak bli brukt i tildelingsåret. Tilskot som ikkje blir tatt ut innan 2 år etter at tildelinga er gitt, altså to år etter datoen på tildelingsbrevet, blir inndratt.
 3. Sluttutbetaling blir ikkje gjort før kontrollert rekneskap er sendt inn saman med kommunal stadfesting på at anlegget er fullført i samsvar med godkjende planar.
 4. Når tilskotet er 400 000 kroner eller høgare skal anleggsrekneskapen kontrollerast av kommunens revisor (viss søkar er eit aksjeselskap med revisjonsplikt, kan selskapet sin revisor kontrollere anleggsrekneskapen). Rekneskap for tilskot under 400 000 kroner kan kontrollerast av annan revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalde revisor.
 5. Alle utbetalingar skjer i utgangspunktet via den kommunen der anlegget er fysisk plassert, men kommunen kan be om at utbetalinga skjer direkte til søkar.

Som tilskotsmottakar har du ansvar for at tildelinga blir  brukt i samsvar med krav og vilkår i føresegnene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Desse føresegnene finn du på www.anleggsregisteret.no (lenke opnast i ny fane).

Sjå fullstendige vilkår i PDF-en «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (lenke opnast i ny fane).

Ved innsending av søknad om spelemidlar samtykkar søkar om at du har gjort deg kjent med gjeldande vilkår og retningsliner.

Sist oppdatert mai 2022

Gjennom tilskot til tekniske og industrielle kulturminne skal vesentlege deler av Noregs tekniske og industrielle historie blir tatt vare på. Formålet med tilskotsordninga er å sette i stand og vedlikehalde tekniske og industrielle kulturminne for å bidra til kunnskap, opplevingar, bruk og verdiskaping. Målgruppa for tilskot frå post 72 er eigarar og forvaltarar av tekniske og industrielle anlegg. 

Retningsliner for gjennomføring av tiltak  

Vedlikehald og istandsetting skal skje så skånsamt som mogleg og etter kulturmiljøforvaltninga sine retningsliner:  

 • Det skal vere minst mogleg utskifting av originale element og materialar. 
 • Det skal bli brukt materialar, dimensjonar, utføring og teknikkar både ved reparasjon og eventuell utskifting, som samsvarer med perioden som ligg til grunn for oppføringa av kulturminnet. 
 • Det er betre å reparere bygningsdelar framfor å skifte dei ut. 
 • Det er betre å legge til eit bygningselement eller materiale enn å fjerne. 
 • Eigar må stille krav til utførande handverkar/firma sin antikvariske kompetanse, samt teknisk og fagleg kvalitet. 
 • Alle endringar skal dokumenterast gjennom foto og skildringar. 

Les meir om vilkåra her: Forskrift om tilskot til tekniske og industrielle kulturminner

Om du har fått tilskot så plikter du å 

 • informere oss om endringar som er av betydning for tiltaket, slik som endra tidsramme eller omfang. 
 • gjere eventuelle samarbeidspartnarar, som utførande handverkar, kjent med vilkåra for tilskotet. 
 • oppbevare rekneskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling. 

Tilskotet skal berre brukast til dei tiltaka som er angjevne i tilskotsvedtaket.  

Mottakarar av tilskot som driv økonomisk aktivitet, skal føre separat rekneskap for aktivitetane det blir gitt tilskot til. 

Utbetaling av tilskot 

Som hovudregel blir tilskot betalt ut etterskotsvis for dokumenterte utgifter. For å få tilskot utbetalt må de sende ei utbetalingsoppmoding gjennom Regionalforvaltning. Logg inn på www.regionalforvaltning.no, finn søknaden som er innvilga og be om del- eller sluttutbetaling (ikkje MRS-rapport). Følg rettleiinga og last opp vedlegg. 

Ei utbetalingsoppmoding skal innehalde: 

 • Informasjon som syner at tiltaket er igangsett 
 • Ei skildring av tiltak som er utført så langt 
 • Rekneskapsoversikt med kopi av alle bilag (spesifisert faktura og kvittering på betalte faktura) 
 • Foto  

Du må levere sluttrapport seinest 3 månader etter at tiltaket er gjennomført 

Seinast 3 månader etter at tiltaket er gjennomført, eller tilskotsmidlane er brukt opp, må du levere sluttrapport som viser at arbeida er utført i samsvar med vilkår for tilskotet. 

Denne skal innehalde: 

 1. rekneskapsoversikt over kostnader og finansiering, satt opp på same måte som budsjettet i søknaden, der eventuelle avvik er forklart. 
 1. orientering om tiltaket er gjennomført i samsvar med vilkår for tilskotet 
 1. Skildring av heile prosjektet og rapport for utført arbeid 
 1. dokumentasjon av tiltaket fra før, under og etter arbeidet (for eks. bilete og teikningar) 

Det kan bli gitt unntak frå kravet om frist for sluttrapport dersom særlege grunner taler for det. 

Sluttrekneskap skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen. For tilskot over 200 000 kroner stiller vi krav om autorisert revisor. 

Tilskotsforvaltar har rett til å føre kontroll 

Vi kan kontrollere at vilkåra for tilskotet er oppfylt, gjennom å 

 1. krevje ytterlegare opplysningar og dokumentasjon 
 1. innhente opplysningar frå andre etatar som har tilgang til å utlevere opplysningane 
 1. gjennomføre synfaring 

Stans og tilbakebetaling 

Heile eller deler av tilskotet kan bli haldt tilbake fram til du har levert tilstrekkeleg informasjon som viser at tiltaket er gjennomført etter vilkåra. 

Vi kan krevje at tilskotet blir delvis eller heilt tilbakebetalt, dersom tilskotet ikkje er brukt i samsvar med krav i forskrift og tilskotsbrevet. Der tilskotet er høgare enn dei faktiske kostnadane ved tiltaket, kan vi krevje at det resterande beløpet blir betalt tilbake.  

 

Retningslinjer for utviklingstipend i tradisjonshandverk innan bygnings- og fartøyvern i Møre og Romsdal

Stipendet skal fremme utvikling i tradisjonshandverk innan bygningsvern og fartøyvern i Møre og Romsdal. Føremålet er å auke kompetansen innan antikvarisk restaurering og ivaretaking av immateriell kulturarv, gjennom dokumentasjon og utøving av eldre handverkstradisjonar.

Stipendet skal skape stoltheit og merksemd om den sentrale rolla tradisjonsberande handverkarar har i å ta vare på kulturminne og vidareføre den immaterielle kulturarven i Møre og Romsdal til framtidas generasjonar. 

Kven kan ke? 

Profesjonelle handverkarar som arbeider med eller ønsker å fordjupe seg i tradisjonelle handverksfag innan bygnings- og fartøyvern. Søkar må bu og ha sitt virke i Møre og Romsdal.

Dette inkluderer profesjonelle handverkarar som arbeider med:

 • tradisjonshandverk
 • verktøymaking knytt til eldre handverksteknikkar 
 • dokumentasjon og formidling av immateriell kulturarv innan bygnings- og fartøyvern
 • kortreist materialproduksjon 

Som eit minimum er det krav om fullført vidaregåande opplæring med fagbrev/sveinebrev, eller minst 5 års relevant arbeidserfaring. Berre enkeltpersonar kan søke.

Kompetansebygging av tradisjonshandverkarar i konkurranseutsette handverksbedrifter vil bli prioritert, men museumshandverkarar tilsett i regionmusea har også moglegheit til å søke. 

Om ein tidlegare har fått stipend frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal det gå minst 3 år før du vil bli vurdert for eit eventuelt nytt stipend.

Kva kan ein få støtte til? 

Det lysast ut utviklingsstipend i tradisjonshandverk og det skal tildelast to stipend som er på 50 000 kr kvar.  

Stipendet skal gi profesjonelle handverkarar moglegheit til utvikling gjennom kompetansehevande tiltak. Stipendet kan for eksempel brukast til dokumentasjon av eldre handverksteknikkar eller dekking av utgifter knytt til utprøving av teknikkar, opplæring/hospitering eller kursing, inkludert kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. 

Det blir ikkje gitt støtte til offentleg godkjend utdanning som gir rett til studielån. 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 27. juni 2022. Søknadsfristen for seinare år kan justerast. Stipendet vil bli gjort kjent på fylkeskommunen si nettside og i sosiale medium.

Krav til søknad 

Søkar må sende inn skriftleg søknad til fylkeskommunen med informasjon om søkar og ei beskriving av kva stipendet skal brukast til. Legg ved bilete, lyd- og videofiler, viss dette er relevant 

Vurdering 

På bakgrunn av innsendt søknad blir det gjort ei skjønsvurdering av korleis du vil bruke ein stipendperiode til utvikling / fordjuping / fagleg påfyll. 

Stipend blir prioritert til tradisjonshandverkarar som brukar utviklingsstipendet i samband med konkrete istandsettingstiltak på verna eller freda kulturminne. 

I vurderinga blir det i tillegg lagt vekt på: 

 • Søkarar som er tidleg i karrieren
 • Fagleg kompetanse og engasjement
 • Dokumentert evne til å arbeide målretta over tid
 • Deling av kunnskap og kompetanse med andre
 • Ivaretaking av tradisjonelle handverkstradisjonar og kulturarv
Oppfølging og rapportering 

Stipendet må brukast innan utgangen av 2023, og det må sendast inn ein kort rapport innan tre månader etter at stipendperioden er ferdig. Rapporten skal vise korleis stipendet er brukt og kva resultat mottakaren har oppnådd i perioden.

Oppstår det særtilfelle kan ein søke om utsetting av stipendperioden.

Stipendet kan krevast tilbakebetalt om stipendmottakar ikkje kan dokumentere at tiltaket er gjennomført i samsvar med søknad og vilkår gitt i tildelingsbrevet.

Klage 

Vedtak om kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje enkeltvedtak etter forvaltningslova. Det betyr at det ikkje er moglegheit til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningslova.

Retningslinjene vart vedtatt i kultur-, næring- og folkehelseutvalet i møtet 30.11.2021 i sak KNF-119/21.

Søknadsfrist: 07.02.2022

Målsetting for ordninga:

Frivilligheita sitt år skal medverke til å vise kva frivilligheita betyr for Noreg. Vi skal fjerne barrierar som enkelte kan ha for deltaking i frivillig aktivitet, auke deltakinga og synleggjere frivillig sektor si betydning i samfunnet.

«Vår veke» skal løfte fram frivilligheita i Møre og Romsdal, og bidra til markeringar over heile fylket i veke 23 i 2022.

Støtteordninga har som formål å synleggjere den frivillige innsatsen og auke kunnskapen om organisasjonane med mål om auka rekruttering til, og deltaking i, frivillig verksemd. Ei prioritert målgruppe skal vere barn og unge. Arrangement og aktivitetar skal skje i «Vår veke», i veke 23 i 2022.

Ramme på ordninga er 500 000 kroner.

Kven kan søke:
 • Regionalt-/fylkesledd av frivillige organisasjonar i Møre og Romsdal
 • Søkar må vere registrert i Brønnøysundregisteret eller Frivillighetsregisteret
Desse kan ikkje søke:
 • Politisk verksemd
 • Humanitær verksemd
 • Organisasjonar eller aktørar som samlar inn eller videreformidlar midlar
 • Organisasjonar eller aktørar som fremmer eigne medlemmer sine interesser
 • Trussamfunn og anna religiøs verksemd
Kva kan det søkast tilskot til
 • Arrangement og aktivitetar i «Vår veke», i uke 23 i 2022
 • Arrangement og aktiviteten skal synleggjere den frivillige innsatsen, og/eller bidreg til å auke kunnskapen om organisasjonane med mål om auka rekruttering til og deltaking i frivillig verksemd
 • Ei prioritert målgruppe skal vere barn og unge
 • Dei regionale-/fylkesledda bør involvere fleire av dei lokale ledda i sitt arrangement/aktivitet, og det er moglegheit til å formidle midlane ut til lokale ledd
 • Eksempel på arrangement og aktivitetar er møteplassar, «frivilligtorg/dagar» og rekrutteringsdagar
 • Det vil vere ein fordel om arrangementa og aktiviteten er eit samarbeid mellom ulike organisasjonar og/eller kommunen aktiviteten skal gjennomførast i.
 • Det vil bli lagt vekt på at arrangementa er tilgjengelege for alle og at universell utforming er ivareteke så langt det let seg gjere
 • Arrangement og aktiviteten må vere rusfritt
Det kan ikkje søkast støtte til: 
 • Ordinær drift
 • Ordinære marknadsføringskampanjer
 • Innkjøp av IKT-utstyr, og anna utstyr
 • Tiltak eller arrangement som er del av for eksempel ein festival som søkar allereie arrangerer
 • Arrangement som allereie mottek støtte frå Frivillighet Norge si ordning «Vår veke»-arrangement. 
Støttenivå

Inntil 50 000 kroner per arrangement/aktivitet. Søknadssummen på tilskotet skal ikkje overskride 50 prosent av totalbudsjettet til arrangementet/aktiviteten.

Organisasjonane kan stille med eigenkapital enten i form av dugnad eller pengar. Med dugnad kan ein rekne ein sats på 350 kroner per time.

Søknaden skal innehalde: 

Ei kort skildring av prosjektet, og kven som skal vere involverte.

Budsjett- og finansieringsplan for tiltaket.

Økonomi
 • Av det samla offentlege tilskotet, kan fylkeskommunen sitt bidrag maksimalt utgjere 50 prosent av prosjektet sitt totalbudsjett.
 • Søkarar som får kompensasjon for meirverdiavgift (mva.) skal oppgi beløp eksklusiv mva. i søknaden. Dersom dette ikkje blir gjort, skal det som eventuelt er utbetalt for mykje (tilsvarande kompensasjonen) betalast tilbake.
 • 75 prosent av tilskotet blir utbetalt ved tildeling og 25 prosent blir utbetalt etter godkjent sluttrapportering (leverast som anmodning om sluttutbetaling).   
 • Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje pliktig til å sjå til at søkar handlar i tråd med Lov om offentleg anskaffelse (LOA) og Forskrift om offentleg anskaffelse (FOA), men vi føresett at søkar set seg inn i reglementet når det er nødvendig.
Fylkeskommunen kan krevje tilskot tilbakebetalt
 • Tildelinga gjeld det som er beskrive i søknaden og vilkåra i tildelingsbrevet. Dersom tiltak i søknaden blir endra utan godkjenning, kan vi trekke tildelinga tilbake.
 • Dersom ein søkar gir ufullstendig eller feilaktige opplysingar i søknaden, og dette fører til at det blir utbetalt ugrunna eller for mykje, kan tilskotet heilt eller delvis bli kravd tilbake
 • Dersom fylkeskommunen utbetaler feil beløp, skal det som eventuelt er utbetalt for mykje betalast tilbake
 • Dersom de ikkje oppfyller vilkåra og rapporteringskrava, kan vi trekke tilskotet tilbake.
Synleggjering

Det er et krav at mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal synleggjerast i program, informasjonsdokument, rapportar, på plakett og liknande. 

Det skal komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tilgjengeleggjering
 • Kulturinstitusjonar og -organisasjonar skal legge til rette for følge med godkjent bevis (følgekort eller ledsagerbevis).
 • Tiltak som får tilskot skal så langt som råd vere opne og tilgjengelege for alle, og byggje på prinsippet om universell utforming.
Krav til rapportering
 • Etter at tiltaket er gjennomført, skal de levere ein sluttrapport til fylkeskommunen, som skal synleggjere at arbeidet er utført i samsvar med vilkåra for tilskotet. Sluttrapporten skal føreligge seinast tre månader etter at tiltaket er gjennomført.
 • Rapportering blir omtalt som «anmodninger» i Regionalforvaltning.
 • For å få sluttutbetalt må de sende ei utbetalinganmodning i Regionalforvaltning. Logg inn på www.regionalforvaltning.no, finn søknaden som er innvilga og be om del- eller sluttanmodning (ikkje MRS-rapport). Følg rettleiinga og last opp vedlegg. 
 • Det er krav om føring og revisjon av rekneskap. Års-/sluttrekneskap skal vere kontrollert og signert av nokon som ikkje har vore delaktig i føringa av rekneskapen. Dette gjeld for tildelingar under 200 000 kroner årleg.
 • For tildelingar over 200 000 kroner er det krav om autorisert revisor. Unntatt frå dette kravet er verksemder som bruker kommunerevisjon eller anna offentleg revisjonsorgan. Dokumentasjon frå revisjonsorgan skal leggast ved rapporteringa.
 • Beskriv i rapporten korleis de har synleggjort mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande.
 • Det skal komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
Kontroll

Fylkeskommunen skal kunne kontrollere at de bruker eller har brukt midlane etter vilkåra. Søkar plikter på førespurnad å legge fram alle opplysningar som er nødvendig for at fylkeskommunen kan gjennomføre ein slik kontroll.

Klagerett

Vedtak om tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje enkeltvedtak etter forvaltningslova. Det betyr at det ikkje er klagerett på dette vedtaket etter reglene i lova.

Snarvegar

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.