Kulturarv

Vi jobbar for tida med å fornye innhaldet på nettsidene våre. Om kort tid vil du finne relevant og oppdatert informasjon på desse sidene. 

Seksjon for kulturarv arbeider for å ta vare på og formidle viktige kulturminne i fylket.

Vi bidrar med:

  • å forvalte kulturminne som er freda etter kulturminnelova
  • arkeologiske undersøkingar, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne
  • råd og innspel i kommunale planar
  • fordeling av Riksantikvaren sine midlar til freda bygningar, anlegg og kulturmiljø

Oppfølging av fagområdet museum er delt mellom seksjonane kulturarv og ABM. Seksjon for kulturarv har ansvar for utvikling innan tema fartøyvern, tradisjonshandverk, forsking og konservering, samt driftstilskot. Seksjon for ABM har ansvar for utviklingsprosjekt innan tema infrastruktur, fornying, forvalting, frivilligheit og formidling.

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt