Samferdselsutvalet 4.september

4/09 2019 12:30 - 17:30
Fylkeshuset, Molde, rom 700
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
SA-49/19Uttale til omklassifisering av E136 Ystneset - Skutvika
SA-50/19Høyring av rapport frå ekspertutval som har vurdert teknologi og framtidas transportinfrastruktur
SA-51/19Høyringsfråsegn til strategisk havneplan 2019-2028 - Ålesundregionens havnevesen
SA-52/19Alternativ tilrettelegging for syklistar ved innføring av sykkelforbod gjennom fv. 62 Øksendalstunnelen
SA-53/19Varslingsanlegg med lysregulering for Grandefonna på fv. 63
SA-54/19Delvis bompengefinansiering av fv. 659 Nordøyvegen - Forslag til lokalpolitisk vedtak 2019
SA-55/19Forslag til disponering av overskytande midlar frå Krifastsambandet
SA-56/19Disponering av overskytande midlar frå Eiksundsambandet A/S

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-18/19Referat frå møte med statsråd om innspel på hovudutfordringer til NTP 2022-2033
RS-19/19Utgreiing av hurtigbåt Bergen - Ålesund: Endelig rapport
RS-20/19Rasfare på Eikesdalsvegen ved Ågot - fylkesvegen 191 - Nesset kommune
RS-21/19Søknad om selskapsvognløyve - Limousine West v/Hallgeir Greger
RS-22/19Felles uttalelser fra regionrådene i Orkdalsregionen og Nordmøre - E39 Halsafjorden og utbedring av fv65
RS-23/19

Budsjettoppfølging jan-juni 2019

Sakspapira til møtet finn du i møtekalenderen for 2019

Kontakt