Kontrollutvalet 27. januar

27/01 2021 10:00 - 14:30
Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Orienteringar:

  • I sak KO-1/21 vil seksjonsleiar drift Jesper Wiig frå samferdselsavdelinga, gjere greie for førebels status kva gjeld fylkesadministrasjonen sine oppfølgingskontrollar knytt til mogleg misbruk av TT-ordninga (inntil 15 min)
  • I sak KO-2/21 vil oppdragsansvarleg revisor Anne Jorunn Vatne frå Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR) orientere om status i arbeidet med rekneskapsrevisjon 2020 etter gjennomført interimsrevisjon (inntil 35 min)
  • I sak KO-5/21 vil manager Thomas Axelsen frå BDO as orientere nærare om deira vurdering av mottatt handlings/tiltaksplan frå fylkesadministrasjonen, knytt til undersøkinga av Prosjektstyringa i investeringsprosjekt Nordøyvegen (inntil 30 min)
  • I sak KO-6/21 vil Partner Birte Bjørkelo frå Risk Advisory i Deloitte as orientere nærare om status i undersøkinga av Fagskolen i Ålesund (inntil 15 min)
  • I sak KO-7/21 vil Partner Birte Bjørkelo frå Risk Advisory i Deloitte as, orientere nærare om status i undersøkinga av inntak av og kvalitet i opplæringa for elevar tatt inn etter reglane i § 6-17 i forskrift til opplæringslova (inntil 15 min)
  • Til referatsakene vil kontrolldirektør Tor Harald Hustad orientere nærare om aktuelle saker. Inntil 30 min)

Tidsplan:

10:00 - 10:20   Orientering om branntilhøve i Nordøyveg-utbygginga samt kort om
                        status i prosjektet v/prosjektleiar Marianne Nærø. Orienteringa blir
                        lukka, Offentleglova § 23, 1. ledd, jf kommunelova § 11-5, 3. ledd

10:20 - 11:30   Saksbehandling etter saklista

11:30 - 12:00   Lunsj

12:00 -             Saksbehandlinga etter sakslista

Møteslutt seinast kl 14:30

Saker til behandling:

KO 1/21              Førebels innberetning - misligheitssak knytt til TT-ordninga
                           Ikkje offentleg: Offentleglova § 24 2. ledd
                           Møtet blir lukka under behandlinga av sak KO 1/21,
                           jf kommunelova § 11-5, 3. ledd  

KO 2/21              Rekneskapsrevisjon 2020 - rapport etter utført interimsrevisjon            

KO 3/21              Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga - justering
                           av plan            

KO 4/21              Prosjektplan - undersøking av vidaregåande skoler        

KO 5/21              Tilbakemelding til rapport frå undersøking av "Prosjektstyring i
                            investeringsprosjektet Nordøyvegen"

KO 6/21              Statusorientering i undersøkinga - Fagskolen i Møre og Romsdal            

KO 7/21              Statusorientering i undersøkinga - Inntak av og kvalitet i
                            opplæringa for elevar tatt inn etter reglane i § 6-17 i forskrift
                            til opplæringslova

RS 1/21              Oppfølgingsliste - kontrolldirektør orienterer    

RS 2/21              Reglement for kontrollutvalet, kontrollutvalet sitt sekretariat
                           og revisjonsordninga         

RS 3/21              Drøfting av aktuelle saker til kontroll    

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet