Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 9. juni

9/06 2020 10:30 - 17:00
Møterom 102, Fylkeshuset, Molde
Skriv ut

Orienteringar

  • Ordførar i Hustadvika kommune Tove Henøen orienterer om den nye kommunen med vekt på næringsliv og kultur
  • Ingjarl Skarvøy orienterer om Salmon Evolution (eitt av Europas største oppdrettsanlegg på land som er under planlegging på Indre Harøy i Hustadvika kommune)

Saker til behandling

KNF 58/20           Tildeling kunstnarstipend 2020 - Ikkje offentleg: Offl §13, Fvl §13

KNF 59/20           Tildeling av idrettsstipend 2020 - Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd

KNF 60/20           Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020

KNF 61/20           Status - regional delplan for museum 2017-2026

KNF 62/20           Støtte til Volda kommune sitt kandidatur til å bli "Statens hus"-pilot

KNF 63/20           Internasjonal forprosjektordning for Møre og Romsdal

KNF 64/20           Fordeling av tiltakspakke til omstillingstiltak i lokalsamfunn og nyetableringar

KNF 65/20           Tiltakspakke - støtte til forskingsmiljø for grøn, berekraftig omstilling

KNF 66/20           Fordeling av Kystskogmidlane - søknad frå Skognæringa Kyst

RS 41/20              Månadsmelding frå NAV april og mai 2020

RS 42/20              Uttale fra Møre og Romsdal fylkeskommune til forslaget til omlegging av
                             fordelinga til Havbruksfondet i revidert Nasjonalbudsjett

RS 43/20              Årsrapport 2019 - Regionalt forskningsfond Midt-Norge

RS 44/20              Evaluering av Kulturtorget 2020 for vidaregåande skule

RS 45/20              Regionreform - oppgåveoverføring frå Kulturdepartementet

RS 46/20              Bokåret 2019 - Bok på veg

RS 47/20              Tiltak for å handterer effektar i kultursektoren som følge av 
                             covid-19-utbrotet

RS 48/20              Fylkeskommunal tiltakspakke - kulturfeltet - status

RS 49/20              Covid-19 og effektar på kulturlivet 

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet