Kontrollutvalet 28. august

28/08 2019 12:00 - 17:30
Gunnabuda, Longva, Haram kommune (sjå tidsplan)
Skriv ut

Orientering

  • I sak KO-45/19 vil det bli gitt følgjande orienteringar
    • Seksjonssjef Torgeir Bye, vegavdeling Møre og Romsdal i Statens vegvesen (SVV) orienterer om drifts- og vedlikehaldskontraktane og korleis drift/vedlikehald blir organisert og styrt samt om utfordringane (inntil 30 min)
    • Fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen i samferdselsavdelinga orienterer om hovudelementa i ny rapport om fylkesvegforfallet, samt om konsekvensar og moglege tiltak (inntil 20 min)
  • I sak KO-46/19 vil fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen i samferdselsavdelinga orientere om overføring av sams vegadministrasjon, derunder status kva gjeld organisering og overføring av personell samt om finansieringa av overføringa (inntil 20 min)
  • I sak RS-17/19 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere kort om status på prosjekter under arbeid (inntil 10 min)

 Tidsplan

9:50Oppmøte prosjektkontoret til Statens vegvesen (SVV) på   Skjelten.    
10:00 – 10:50Orientering frå prosjektleiar Marianne Nærø, SVV om organisering, framdrift, utfordringar/risiko, styring av risiko samt økonomi i Nordøyveg-prosjektet
11:00 – 12:40: Båttur - Synfaring på Lepsøyrevet for å sjå forarbeid til brua, vidare til Hestøya og Austnes for å sjå påhogga for tunnelane
12:40Ankomst Gunnabuda, Longva
12:45 –   13:30: Lunsj
13:30 –   15:50Orientering ved ordfører Vebjørn Krogsæter i Haram kommune
Saksbehandling etter sakslista
15:50Båttransport til Skjelten

Saker til behandling

SaksnrInnhald
KO   42/19Tilsynsrapport frå Fiskeridirektoratet - Tilsyn ved Ålesund vgs
KO   43/19Tilsynsrapport frå Mattilsynet - Tilsyn ved Ålesund vgs
KO   44/19Tilsynsrapport frå Det Interkommunale Brannvernet (DiB) - Tilsyn med brannsikkerheit i fylkeskommunale vegtunellar
KO   45/19Orientering om styring, kontroll og oppfølging med drift- og vedlikehald av fylkesvegane
KO   46/19Kontrollrapport – Overføring av fylkesvegadministrasjonen (BLIR ETTERSENDT)
KO   47/19Prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 3/2019 Heilskapleg risiko- og verksemdstyring
RS   17/19Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer
RS   18/19Informasjonsskriv frå FKT - val av nye kontrollutval
RS   19/19Ny kontrollutvals- og revisjonsforskrift
RS   20/19Ny rettleiar - Kontrollutvalet sitt "påsjå-ansvar" ovanfor   rekneskapsrevisor
RS   21/19Stiftingsmøte - Møre og Romsdal Revisjon SA
RS   22/19Vestlandssamling - Kurs for kontrollsekretariata
RS   23/19Henvending - Spørsmål om lovlegheitsvurdering av betalingsløysing (Autopass) på   fylkeskommunale ferjer
RS   24/19Henvending frå Lektorlaget i Møre og Romsdal - Spørsmål om lovlegheitsvurdering av   elevane sitt minste årstimetal
 

Godkjenning av protokoll

I møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet