Konsertstøtte

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker gjennom denne tilskotsordninga å bidra til å legge til rette for og stimulere til kulturarrangement i fylket.

Skriv ut

Det blir vektlagt at tilskota blir fordelt med omsyn til type arrangement og geografi. Tilskot skal ikkje overskride 50% av totalbudsjettet på arrangementet, lønna eigeninnsats skal ikkje reknast inn i budsjettet.

Kven kan søke?

  • Kulturarrangement der det profesjonelle og det frivillige musikklivet samarbeider om framføringane på scenen, og der formidling av musikk er hovudmålet
  • Tilskotsordninga rettar seg til ikkje-kommersielle, økonomisk ansvarlege arrangørar som held til i Møre og Romsdal
  • Alle offentlege arrangement, dvs. arrangement utlyst og tilgjengeleg for allment publikum

Søknadsfrist:

15. februar

Korleis søker du:

Du kan søke ordninga via Regionalforvaltning, kor du heile tida kan følge med på sakshandsaming. Sjå lenke til søknadsskjema under. Søknad må sendast i god tid før gjennomføring av arrangement.

I Regionalforvaltning må arrangør sende inn rapport med rekneskap seinast 2 månader etter arrangementsdato eller innan fristen som går fram av tildelingsbrevet. Kopi av kunngjering/annonse, plakat m.m. skal ligge ved rapporten.
Etter denne fristen blir tildeling som ikkje er gjort opp strokne og midlane vert omfordelt.

Søknaden må innehalde:

  • Namn på arrangør og arrangement, org. nr. og arrangørens kontaktperson
  • Stad og dato for arrangementet (inkl. lokale og kommune)
  • Eventuelt namn på innleigde profesjonelle utøvarar
  • Oversikt over medverkande lokale utøvarar, grupper, kor, korps, lag, organisasjonar og andre frivillige
  • Konkret beskriving av arrangementet, innhald, plan for gjennomføring, målgruppe, forventa deltakarar, samarbeidspartar og program
  • Beskrive medie- og marknadsføringsstrategi for arrangementet og korleis ei støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune vil bli tydeleggjort

Andre vilkår for tilskot:
Etter at søknaden er behandla, vil arrangøren få skriftleg melding. Tildelingsbrevet gir opplysningar om ev. tildelt sum og vilkår som må vere oppfylte før utbetaling skjer. 
Det skal gå klart fram av kunngjering (annonse/plakatar/ program o.l.) at arrangementet blir støtta av Møre og Romsdal fylkeskommune.

_____________________________

Møre og Romsdal fylkeskommune kjem ikkje til å krevje tilbake tilskot til kulturarrangement som no blir avlyst på grunn av Koronapandemien. Les meir på denne lenka.