Prosjekttilskot til samarbeid i ABM-nettverket i Møre og Romsdal

Å ta vare på, utvikle og formidle materiell og immateriell kulturarv som kjelde til oppleving, kunnskap og bruk er eit samfunnsoppdrag som arkiv, bibliotek og museum (ABM) deler. Møre og Romsdal fylkeskommune skal vere ein pådrivar for tettare samarbeid i ABM-nettverket i fylket, og lyser no ut tilskot for å generere meir samspel mellom dei tre aktørane.  

Skriv ut

Fylkeskommunen skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremmer og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt (Kulturlova § 4).  

Ramma på støtteordninga er 400 000 kroner.

Søknadsfrist

15. februar 2023

Formålet med ordninga er å fremme formidlingssamarbeid mellom arkiv, bibliotek og museum etter målsettingar i Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer. Formålet er å utvikle aktørane sine funksjonar og lære kvarandre å kjenne, legge til rette for livslang læring, og slik bidra til ei sosial berekraftig utvikling av lokalsamfunn. 

Formidlingsprosjekta skal bruke kulturarv og litteratur til å bygge eigen og omgivnaden sin identitet, gjennom å gi publikum gode opplevingar. Formålet med tilskotet er òg å utvikle nye eller eksisterande former og metodar for formidling.  

 • Folkebiblioteka i Møre og Romsdal
 • Regionmusea i Møre og Romsdal (Viti, Romsdalsmuseet og Nordmørsmusea)
 • Nynorsk kultursentrum
 • Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal  

Møre og Romsdal fylkeskommune forutsetter at søkar legg FN sine berekraftsmål til grunn.

Formidlingsprosjekt

 • som tar utgangspunkt i Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer (PDF), kap. 6 Arkiv, bibliotek og museum
 • som legg til rette for formidlingssamarbeid mellom minimum to av aktørane i ABM-sektoren – å få med alle tre aktørane vil telle positivt ut i søknadsprosessen
 • som legg til rette for samarbeid på tvers av kommunegrenser
 • som utviklar aktørane sin funksjon og skapar verdi for brukarar og samfunn
 • der aktørane tar i bruk kvarandre sine og nye felles arenaer og kompetanseområde 

 

Ordinær drift

Støtteordninga opnar for nye søknadar 19. desember, i god tid før søknadsfristen 15. februar. Når ordninga er open kan du søke støtte via Regionalforvaltning. Her kan du òg følge med på saksbehandlinga.

For å få behandla søknaden din du bruke søknadsskjema i Regionalforvaltning.

Søknaden skal sendes elektronisk via Regionalforvaltning og innehalde:

 • éin hovudsøkar på vegne av samarbeidspartnarar med organisasjonsnr.
 • namn på aktørane, kontaktperson og prosjekt
 • skildring av prosjektet og korleis det skal gjennomførast
 • budsjett som viser utgifter og inntekter (kostnads- og finansieringsplan)
 • framdriftsplan (tidsplan for tiltaket)

Saksbehandlingstid er inntil fire veker, frå første kvardag etter søknadsfrist.

 • Tildeling kan maksimalt utgjere maks 50 prosent av det totale budsjettet. Dersom rapporten viser at den reviderte rekneskapen er lågare enn budsjettert, blir tilskotet avkorta.
 • Innleigde profesjonelle utøvarar skal behandlast likt og lønnast etter bransjestandard. Arrangørane må sjå til Creo og Forfattarsentrum sine satsar, eller nasjonale satsar for Den kulturelle skolesekken (DKS).
 • Eigeninnsats/dugnadsarbeid kan vere ein del av kostnad og finansiering, og kan førast opp med inntil 550 kroner per time (kostnadsoverslag / finansieringsplan).
 • Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje pliktig til å sjå til at søkar handlar i tråd med Lov om offentleg anskaffelse (LOA) og Forskrift om offentleg anskaffelse (FOA), men vi føresett at søkar set seg inn i reglementet når det er nødvendig.

Fylkeskommunen kontrollere at vilkåra er oppfylt

Møre og Romsdal fylkeskommune kan gjennomføre kontroll om at vilkåra for tilskotet etter ordninga er oppfylt. Søkar plikter på førespurnad å legge fram alle opplysningar som er nødvendig for at fylkeskommunen kan gjennomføre ein slik kontroll. Dette er heimla i det statlege bevilgningsreglementet § 10.

Fylkeskommunen kan krevje tilskot tilbakebetalt

 • Tildelinga gjeld det som står i søknaden og vilkåra i tildelingsbrevet. Dersom tiltak i søknaden blir endra utan godkjenning, kan vi trekke tildelinga tilbake.
 • Dersom søkar gir ufullstendig eller feilaktige opplysingar i søknaden, og dette fører til at tilskotet blir utbetalt på feil grunnlag eller for mykje, kan tilskotet heilt eller delvis bli kravd tilbake.
 • Dersom fylkeskommunen utbetaler feil beløp, skal det som er utbetalt for mykje betalast tilbake.
 • Dersom de ikkje oppfyller vilkår og rapporteringskrav blir tilskotet automatisk trekt tilbake etter 3 år, utan varsel.

Rapport og rekneskap

 • Det skal sendast inn rapport og rekneskap for bruk av tilskotet seinast tre månader etter at tiltaket er gjennomført.
 • Søkarar som får kompensasjon for meirverdiavgift (mva.), skal oppgi beløp eksklusiv mva. i søknaden. Dersom dette ikkje blir gjort skal det som eventuelt er utbetalt for mykje (tilsvarande kompensasjonen) betalast tilbake.

Vedtak om tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune er ikkje enkeltvedtak etter forvaltningslova. Det betyr at det ikkje er klagerett på dette vedtaket.

Det er eit krav at mottatt støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal synleggjerast i program, informasjonsdokument, rapportar og liknande. 

Det skal komme fram i årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er mottatt tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Dokumenter

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.