Tilskot til etablering og utvikling av frisklivssentralar

Det er no mogleg å søke om tilskot til kommunale frisklivs-, meistring og læringstiltak. Møre og Romsdal fylkeskommune forvaltar tilskotet på vegne av Helsedirektoratet og har i 2020 1,5 millionar kroner til disposisjon for tilskotsordninga.

Skriv ut

Formål:

Stimulere kommunane til etablering og vidare utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbod som bidreg til å fremje helse og livskvalitet, førebygge sjukdom, tidleg intervensjon, og til at brukarane lærer å meistre livet med sjukdom.

Kven kan søke?

Kommunane i Møre og Romsdal

Kva kan du søke tilskot til?

Du kan søke om tilskot til kommunale frisklivs-, meistring og læringstiltak.

Søknadsfrist: 

1. mars 2020

Korleis søker du støtte?

 • I søknaden må det kome tydeleg fram korleis tildelingskriteria i regelverket (pkt.7) blir oppfylt. Sjå link nede på sida for mal for prosjektsøknad.
 • Søknaden skal underteiknast av rådmann eller den som har mynde.
 • Søknaden skal sendast elektronisk til post@mrfylke.no

Søknaden må innehalde:

 • Søkaren sitt mål med tilskotet
 • Skildring av tiltaket ein skal søke tilskot til
 • Budsjett
 • Delfinansiering eller tilskot frå andre instansar
 • Eigenfinansiering
 • Utgreiing for dei interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre riktig rapportering og måloppnåing 
 • Søkar si vurdering av risiko ved prosjektet

Greitt å vite:

 • I 2020 kom eit revidert regelverk. Fylkeskommunen har overtatt forvaltning av tilskotet frå Fylkesmannen. Sjå regelverket lenger nede på sida.
 • Tildeling av/ avslag på tilskot under ordninga er ikkje eit enkeltvedtak. Ifølgje til forvaltningsloven § 28, er det ikkje klagerett.
 • Frist for rapportering: 31.mars 2021
 • Kommunar som fekk tilskot i 2019, må levere rapport og rekneskap for dette til Fylkesmannen.

Dokumenter

Kontakt