Fylkes​tinget har møte 20.-21. april

Det to dagar lange møte i fylkestinget har no starta opp. Fylkestinget skal mellom anna behandle tiltakspakke for nærings- og samfunnsliv, skredsikring av fylkesvegar og rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2019.

Skriv ut

Tid:      måndag 20. og tysdag 21. april kl. 10.00Stad:   digitalt møte via videokonferanse.  Media og andre kan følge møtet via streaming på mrfylke.no/streaming.

Program for tingsamlinga finn du her

Saker til behandling: (status i saksbehandlinga vert lagt ut fortløpande)

T-1/20   Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken

T-2/20   Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2019
Tilrådinga samrøystes vedteken

T-3/20   SAKA GÅR UT! Rapport frå kontroll med finans- og gjeldsforvaltninga i 2019

T-4/20   SAKA GÅR UT! Rapport frå undersøking av Norsk digital læringsarena (NDLA)

T-5/20   Rapport frå selskapsgjennomgang i Vegamot AS - Oppfølging av bompengeavtalen
Tilrådinga samrøystes vedteken

T-6/20   Forvaltningsrevisjonsrapport FR 2-2019 Kontraktsoppfølging av ferjekontraktar
Tilrådinga samrøystes vedteken. To tilleggspunkt fremma under møte vart vedteke.

T-7/20   Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Heidi Nakken
Tilrådinga samrøystes vedteken

T-8/20   Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Britt Giske Andersen
Tilrådinga samrøystes vedteken

T-9/20   Mobbeombod i Møre og Romsdal - vidareføring av stillinga
Tilrådinga vedteken

T-10/20 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS - IKA - godkjenning av selskapsavtale
Tilrådinga samrøystes vedteken

T-11/20 Regionreforma - Overtaking av fiskerihamner
Tilrådinga samrøystes vedteken

T-12/20 Omstilling 2020 - vurdering av oppgåveoverføring private tannklinikkar og etablering av tannlegevakt
Tilrådinga vedteken med eit tilleggspunkt 5. 

T-13/20 Etablering av fylkeskommunale arbeidsplasser i Kristiansund
Tilrådinga sitt pkt. 1 og 2 samrøystes vedteken. 

T-14/20 Tverrsektorielle prosjekt - status, finansiering og organisering
Tilrådinga samrøystes vedteken

T-15/20 Reviderte vedtekter for Fagskolen i Møre og Romsdal
Tilrådinga samrøystes vedteken

T-16/20 Statlege overføringar til fylkesvegferjedrifta - alternativ for justering av takst på ferje
Tilrådinga vedteken med ein tilleggsbokstav G i pkt. 2 og nytt pkt. 4. 

T-17/20 Skredsikring av fylkesvegar i Møre og Romsdal
Alternativt forslag til vedtak fremma av AP, SP, FRP. H, KRF, MDG, SV, SUNML, NML vart samørystes vedteke

T-18/20 Meirverdiavgiftkompensasjon, kulturorganisasjonar og fylkeskommunalt engasjement
Tilrådinga samrøystes vedteken

T-19/20 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2019
Tilrådinga vedteken

T-20/20 Endring av budsjettet for 2020
Tilrådinga samrøystes vedteken

T-21/20 Resterande val til styre, råd og utva
Innstilling frå valnemnda vart samrøystes vedteken

T-22/20 Møre og Romsdal fylkeskommune - Tiltakspakke for nærings- og samfunnsliv
Alternativt forslag til vedtak fremma av SP, AP, Frp, H, SV, MDG, NML, KRF, SUNML og V vart vedteke

T-23/20 Interpellasjon frå Anne Marie Fiksdal (Frp) om framtidig trafikkavvikling på Furneset Ferjekai

T-24/20 Interpellasjon frå Geir Stenseth (Frp) om reversering av vedtatt nedlegging av utdanningstilbod              

T-25/20 Interpellasjon frå Frank Sve (Frp) om oppheving av vedtaket om innføringa av Autopassdirektivet, og kutt i ferjeprisane

T-26/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 11-8, 1. ledd - U-7/20
Fylkestinget tok fylkesutvalet sitt vedtak til orientering

T-27/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 11-8, 1. ledd - U-17/20
Fylkestinget tok fylkesutvalet sitt vedtak til orientering

T-28/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 11-8, 1. ledd - U-39/20
Fylkestinget tok fylkesutvalet sitt vedtak til orientering

T-29/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 11-8, 1. ledd - U-49/20
Fylkestinget tok fylkesutvalet sitt vedtak til orientering

T-30/20    Tiltakspakke for Møre og Romsdal fylkeskommune ved statlig ekstraløyving i 2020
Alternativt forslag til vedtak fremma av SP, AP,  KRF, SV, MDG og V vart samrøystes vedteke. Eit tilllegg frå AP vart vedteke. 
T-31/20    Endra godtgjersle for digitale møter    
Tilrådinga vedteke med eit tilleggspunkt
T-32/20    Spørsmål frå Marit Nerås Krogsæter (SP) om tilgang til Teams for folkevalde                    
T-33/20    Lovlegheitskontroll etter § 59 i kommunelova, over vedtak fatta i sak T 32/19
Tilrådinga samrøystes vedteken

På møteplanen for 2020 finn du sakspapira til møtet 

Kontakt