Kulturvern

Vi arbeider for å ta vare på og formidle viktige kulturminne i fylket.

Vi bidrar med:

  • å forvalte kulturminne som er freda etter kulturminnelova.
  • arkeologiske undersøkingar, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne.
  • råd og innspel i kommunale planar.
  • fordeling av Riksantikvaren sine midlar til freda bygningar, anlegg og kulturmiljø.
  • samordning og styring musea i fylket.

Snarvegar