Fylkesting 19.-20. april

19/04 2021 10:00 - 20/04 15:00
Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Program:

Måndag 19. april:  

kl 1000 - Opning  

kl 1015 - Tildeling av pris til årets bedrift Norsol AS. 

                Overrekking av gratulasjonar i samtale med dagleg leiar Vegard Nekstad.

kl 1030 - Presentasjon av resultatet frå Folkehelseundersøkinga  v/kulturdirektør Heidi-Iren Wedlog Olsen

 kl 1100 - Behandling av saker etter saklista 

kl 1200 - Lunsjpause

kl 1230 - Behandling av saker  

kl 1500 - Pause  

kl 1515 - Behandling av saker  

kl 1800 - Møte slutt     

Tysdag 20. april:  

kl 1000 – Behandling av saker etter saklista

kl 1200 - Lunsjpause  

kl 1230 - Behandling av saker - svar på ev. interpellasjonar og spørsmål  

Saker til behandling:

T 1/21 Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2020

T 2/21 Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2020

T 3/21 Verksemdplan for Sentrale kontrollorgan 2021-2024

T 4/21 Revisjonsrapport - Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2020 - på området offentlege anskaffingar

T 5/21 Kontrollrapport - Undersøking av "Inntak og kvalitet i opplæringa for elever tatt inn etter § 6-17 i opplæringsforskrifta"

T 6/21 Oppfølging - tilbakemelding til rapport frå undersøking av budsjett- og økonomistyringsprosessane

T 7/21 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i kommunelova § 11-8, 1. ledd - U-15/21 (Runde Miljøsenter AS -omstrukturering - nedsal i fylkeskommunen si aksjeportefølgje)

T 8/21 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i kommunelova § 11-8, 1. ledd - U-17/21 (Endring av budsjett 2021)

T 9/21 Forskrift om godtgjersle og arbeidsvilkår for folkevalde i Møre og Romsdal fylkeskommune

T 10/21 Fylkeskommunal stemmestøtte til ungdomspartier

T 11/21 Fast møte- og talerett for andre enn valde medlemar i folkevalde organ

T 12/21 Rekneskap med  årsmelding for 2020

T 13/21 Endring av budsjettet for 2021

T 14/21 Årsrapport bygg- og eigedomstenester 2020

T 15/21 Campus Kristiansund - Leigeavtale og driftsselskap

T 16/21 Politisk regelverk for byggesaker

T 17/21 Modell for å sikre eit seriøst arbeidsliv

T 18/21 K2003 Talevarsling - forprosjekt

T 19/21 Volda kommune - nedklassifisering av fylkesveg 5830 Muldsvorvegen

T 20/21 Spørsmål frå Anne Marie Fiksdal (FRP) om venterom for kollektivtransport Vestnes sentrum

T 21/21 Interpellasjon frå Kristin Sørheim (SP) om etablering av statlege arbeidsplassar

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet.