Kultur-, næring og folkehelseutvalet 3. desember

3/12 2019 10:30 - 15:00
Møterom 102, Fylkeshuset
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
KNF-20/19Miljøprisen 2019 - u.off.
KNF-21/19Høyring - Gjennomgang av det næringsretta verkemiddelapparatet
KNF-22/19Søknad om støtte til «Utvikling av regionalt sømløst innovasjonssystem med utgangspunkt på Sunnmøre»
KNF-23/19Opparbeiding av uteområde rundt Antonbua i Midsund
KNF-24/19Nye møteplassar i Sjøholt sentrum
KNF-25/19Søknad om tilskot til Sjøfronten del 2 - Tettstadutvikling Helland i Vestnes
KNF-26/19Utnemning av folkevald representant til tematisk arbeidsgruppe for Marine ressursar i Nordsjøkommisjonen
KNF-27/19Søknad om tilleggsløyve til drifta av Skjergardstenesta i 2019
KNF-28/19Ny anleggspolitikk – kunnskapsgrunnlag og prioriteringar
KNF-29/19Ny modell for UKM Møre og Romsdal
KNF-30/19Sjekkliste for UNG kunst og kultur - arbeid med ny temaplan

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-12/19Høyringssvar - forslag til endring i deltakarlova og havressurslova, oppfølging av Meld. St. (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping
RS-13/19Orientering - Rapport om Energistasjonar
RS-14/19Orientering frå Aqua Nor 2019
RS-15/19Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 22. november 2019

Fullstendig møteinnkalling med saksframlegg finn du her