Kontrollutvalet 30. september

30/09 2020 10:00 - 15:00
Fylkeshuset, Molde, møterom 102
Skriv ut

Orienteringar

  • I sak KO-40/20 vil fylkeskommunedirektøren v/stab for strategi og styring, orientere nærare om administrasjonen sine tiltak for oppfølging av revisor sine merknadar til rekneskapsrevisjonen for 2019 (inntil 25 min)
  • I sak KO-42/20 vil Partner Birte Bjørkelo frå Risk Advisory i Deloitte as, orientere om prosjektplana for undersøkinga av «Fagskolen i Møre og Romsdal»  (inntil 25 min)
  • I sak KO-43/20 vil Director/rådgivning Øyvind Sunde frå BDO as, orientere nærare om rapporten om «Budsjett- og økonomistyringsprosessane i fylkeskommunen» (inntil 30 min)
  • I sak RS-29/20 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere nærare om aktuelle saker (Inntil 15 min)

Tidsplan

10:00-10:45 Orientering om Nordøyvegprosjektet – status og utfordringar
                     v/prosjektleiar Marianne Nærø

10:45-11:10 Orientering om ferjesituasjon v/samferdselsdirektør Arild Fuglseth
                     -  Arbeidet knytt til utgiftsreduksjon og reduksjon i ferjetilbod (Høyring)
                     -  Omtale i media moglege kontraktsbrot ferjekontraktar
                     -  Omtale i media mogleg meirutgift ombygging Åfarnes f.k

11:10-11:45  Saksbehandling etter sakslista

11:45-12:15  Lunsj

12:15-           Saksbehandling etter sakslista

Saker til behandling

KO 40/20             Oppfølging av revisor sine merknadar til rekneskapsrevisjonen
                            for 2019               

KO 41/20             Plan for prosjektutforming og -gjennomføring 
                            Ikkje offentleg: Offl §13, Fvl §13

KO 42/20             Prosjektplan - Undersøking av Fagskolen i Møre og Romsdal      

KO 43/20             Rapport frå undersøking av "Budsjett- og økonomistyringsprosessane
                            i fylkeskommunen"         

KO 44/20             Sentrale kontrollorgan - Økonomirapport per 31. august 2020   

KO 45/20             Sentrale kontrollorgan - økonomiplan for 2021-2024 med budsjett
                            for 2021       

KO 46/20             Møteplan for kontrollutvalet i 2021        

RS 26/20             Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer   

RS 27/20             Tilsvar vedkomande henvending med førespurnad om kontroll av
                            saksbehandling og habilitet knytt til vedtak om kryssing av Romsdalsfjorden

RS 28/20             Henvending med førespurnad om vurdering av mogleg brot på regel
                            om meiroffentlegheit og lukka intranett            

RS 29/20             Informasjon om og drøfting av aktuelle kontrollprosjekt              

RS 30/20             Høyring - gjeninnføring av førebels lovgivning om fjernmøte     

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet