Kontrollutvalet 29. oktober

29/10 2020 10:00 - 14:00
Fylkeshuset, Molde, møterom 102
Skriv ut

Orienteringar

  • I sak KO-47/20 vil fylkeskommunedirektøren v/ass. juridisk sjef Arild I. Kjersem, orientere nærare om tilsynsrapporten frå Arkivverket og fylkeskommunen sitt arbeid for å lukke pålegga (inntil 20 min)
  • I sak KO-48/20 vil Partner Kine Kjærnet frå Risk Consulting i KPMG as, orientere om prosjektplana vedkomande undersøkinga av «Heilskapleg verksemdstyring og intern kontroll» (inntil 25 min)
  • I sak KO-49/20 vil oppdragsansvarleg revisor Anne Jorunn Vatne frå Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR), orientere nærare om revisjonsplana for rekneskapsrevisjon for 2020 (inntil 25 min). I tillegg vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere nærare om forventningar til revisjonen (inntil 15 min)
  • I sak KO-50/20 vil oppdragsansvarleg revisor Anne Jorunn Vatne frå MRR, orientere nærare om plan for forenkla etterlevingskontroll for 2020 (inntil 15 min). I tillegg vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere nærare om forventningar til denne kontrollen (inntil 10 min)
  • I sak KO-51/20 vil Partner Birte Bjørkelo frå Risk Advisory i Deloitte as, orientere om prosjektplana vedkomande undersøkinga av «Inntak av og kvalitet i opplæringa for elevar tatt inn etter reglane i § 6-17 i forskrift til opplæringslova» (inntil 25 min)
  • I sak RS-31/20 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere nærare om aktuelle saker (inntil 15 min)

Tidsplan

10:00-11.30   Saksbehandling etter sakslista

11:30-12:00   Lunsj

12:00-            Saksbehandling etter saklista

Møteslutt seinast kl 14:00

Saker til behandling

KO 47/20             Tilsynsrapport frå Arkivverket - Tilsyn med arkivhaldet i Møre og Romsdal
                            fylkeskommune

KO 48/20             Prosjektplan - Undersøking av "Heilskapleg verksemdstyring og
                            intern kontroll"

KO 49/20             Rekneskapsrevisjon 2020 - revisjonsplan

KO 50/20             Forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga 2020

KO 51/20             Prosjektplan - Undersøking av "Inntak av og kvalitet i opplæringa for
                            elevar tatt inn etter reglane i § 6-17 i forskrift til opplæringslova"

RS 31/20             Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer

RS 32/20              Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - Kontrollutvalsleiarskolen 2020

RS 33/20              Møre og Romsdal Revisjon IKS - årsrekneskap 2019 og avvikling
                             av selskapet

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet