Kontrollutvalet 26. august

26/08 2020 10:00 - 15:30
Fylkeshuset, Molde, møterom 102
Skriv ut

Orienteringar

• I sak KO-33/20 vil spesialrådgivar Gro Kosberg orientere om praktiseringa av finans- og gjeldsforvaltninga i fylkeskommunen (inntil 25 min)

• I sak KO-35/20 vil representant for samferdselsavdelinga orientere nærare om tilbakemeldinga som er gitt til forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kontraktsoppfølging av ferjekontraktar»   (inntil 20 min)

• I sak KO-37/20 vil rådgivar Gry Halvorsen orientere om planarbeidet i fylkeskommunen (inntil 25 min) . Vidare vil kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken orientere nærare om fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring (inntil 15 min)

 • I sak KO-38/20 vil prosjektleiar Dag Lervik gje ei orientering om ny administrativ organisering i fylkeskommunen (inntil 20 min). Vidare vil kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken orientere nærare om organisering av den nye kompetanse- og næringsavdelinga (inntil 15 min).

• I sak KO-39/20 vil assisterande fylkeskommunedirektør Gunn Randi Seime orientere om korleis fylkeskommunen praktiserer oppfølginga av sine selskapsinteresser (inntil 20 min)

• I referatsak RS-21/20 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere nærare om status i arbeidet med a) oppdatering av reglementet, b) om ny verksemdplan for sentrale kontrollorgan c) risiko- og vesentligheitsvurdering d) prosjekt sendt på anbod samt om konsekvensar for sentrale kontrollutval av ny organisering i fylkeskommune (inntil 40 min)

• I referatsak RS-24/20 vil kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken orientere nærare om korleis permitterte lærlingar blir følgt opp og kva status er vedk. situasjonen for lærlingar ved inngangen til nytt skoleår (inntil 15 min)

Tidsplan

10:00-11:30        Saksbehandling etter sakslista

11:30-12:00        Lunsj

12:00- 12:45       Sak KO-38/20 Orientering om fylkeskommunen sitt planarbeid –
                            Regional planstrategi

12:45                  Saksbehandling etter sakslista

Saker til behandling

KO 33/20             Tilbakemelding til rapport frå kontroll med finans- og gjeldsforvaltninga           

KO 34/20             Tilbakemelding til rapport frå selskapsgjennomgangen av Vegamot AS -
                             Oppfølging av bompengeavtalen         

KO 35/20             Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapport FR 2/19 Kontraktsoppfølging
                            av ferjekontraktar

KO 36/20             Orientering om revisjonsordninga og revisjonen  
                            Ikkje offentleg: Offl §23, 1. ledd 

KO 37/20             Orientering om fylkeskommunen sitt planarbeid - Regional planstrategi

KO 38/20             Orientering om ny administrativ organisering i fylkeskommunen            

KO 39/20             Orientering om eigarskapsoppfølginga i fylkeskommunen          

RS 21/20             Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer   

RS 22/20              Spørsmål om offentligheit vedkomande notat utdelt i møte 28. mai 2020
                             i sak KO-32/20              

RS 23/20              Møre og Romsdal Revisjon SA - årsmøte 19.06.20            

RS 24/20              Informasjon om og drøfting av aktuelle prosjekt              

RS 25/20              Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) - Høyring på forslag til
                             internkontrollhåndbok for kontrollsekretariat

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet