Kontrollutvalet 19. februar

19/02 2020 10:00 - 15:30
Rom 102, Fylkeshuset
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
KO-9/20Tilbakemelding til forvaltningsrevisjonsrapporten FR 1-2018: Svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
KO-10/20Kontroll av saker for Klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA)
KO-11/20Rapport frå selskapsgjennomgang i Vegamot AS - Oppfølging av bompengeavtalen
KO-12/20Forvaltningsrevisjonsrapport FR 2-2019: Kontraktsoppfølging av ferjekontraktar (blir ettersendt)
KO-13/20Justert prosjektplan - Forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 3-2019: Heilskapleg risiko- og verksemdstyring
KO-14/20Orientering om intern kontroll/HMS og bruken av Risk manager i fylkeskommunen
KO-15/20Statusorientering - undersøking av «Budsjett- og økonomistyringa i fylkeskommunen»
KO-16/20Statusorientering - undersøking av "Prosjektstyring i investeringsprosjektet Nordøyvegen"

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-5/20Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer
RS-6/20Budsjettoppfølging 2019
RS-7/20Informasjon om og drøfting av aktuelle kontrollprosjekt
RS-8/20Folkevaldopplæring - Kurs og seminar
RS-9/20Informasjon om forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga

 

Du finn sakspapira i møtekalenderen