Fylkesutvalet 26. oktober

26/10 2020 10:30 - 15:30
Scandic Alexandra, Molde
Skriv ut

Saker til behandling:

Saksnr        Innhold

U 146/20    Klage på vedtak om dispensasjon frå kommuneplan - Aure kommune - tilkomstveg til fritidsbustad gbnr 208/47    
U 147/20    Avklaring knytt til fylkeskommunal garanti bypakke Ålesund      
U 148/20    Norsk Tindesenter må få status som besøkssenter i Statsbudsjettet 
U 149/20    Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden - høyringsuttale 
U 150/20    Uttale til statsbudsjettet 2021    
U 151/20    Omstrukturering av kraftnettet i Møre og Romsdal (saka blir ettersendt)    
U 152/20    Kommersiell ferjedrift Geiranger - Hellesylt    
U 153/20    Val av representantar til styret i Braatthallen AS
    
RS 20/20    Molde kommune - kommunedelplan - E39 mellom Julbøen og Molde - fråsegn ved offentleg ettersyn    
RS 21/20    Svar frå Møre og Romsdal fylkeskommune - Høyring - forslag til endring av forskrift om utstedarverksemd for bompengar og ferjebillettar (utstederforskrifta)    
    

  
Godkjenning av protokoll

 

 På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.