Eldrerådet 25. august

25/08 2020 11:00 - 15:30
Fylkeshuset, Molde, møterom 102
Skriv ut

Orienteringar:

  • ca kl 11.05: Gry Halvorsen – Om arbeid med ny fylkesplan. 10 minutt
  • ca kl 11.15: Konrad Lillevevang – rådgjevar samferdselsavdelinga – Ynskjer diskusjon med eldrerådet rundt samferdselssituasjonen i covid-situasjonen. 15 minutt
  • ca kl 11.30: Merete Daae – rådgjevar samferdselsavdelinga  – Orientering om endringar i TT-ordninga. 15 minutt
  • kl 11.45 – 12.15 Behandling av saker
  • kl 12.30 Lunsj
  • ca kl 13.00 Bente Lund Jacobsen – Nytt nasjonalt eldreombod – Orientering og diskusjon. 60 minutt
  • ca. kl 14.00 – Behandling av saker forts. ved behov

Saker til behandling

E 12/20 Fylkeshelseundersøking

E 13/20 Voksenopplæringsforbundet - ny organisering og ny samarbeidsavtale frå 2021

E 14/20 Oppstart av arbeid - handlingsprogram for eldrerådet i valperioden 2019-2023

E 15/20 Utsetjing av Fylkeseldrekonferansen og konferansen for kommunale eldreråd til 2021

E 16/20 Fylkesplan for berekraftsfylket Møre og Romsdal 2021-2024 - høyring

RS 14/20 Evaluering av diskrimineringslovgivningen

RS 15/20 Informasjonsbrev om Meld. St. 24 (2019-2020) - Informasjon om ny
                stortingsmelding om lindrende behandling og omsorg

RS 16/20 Invitasjon til omsorgskonferansen «Alt heng i hop»

RS 17/20 Økonomirapport 1. halvår 2020 - Eldrerådet

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet